Arrende - Fru Alstad

Åkermark utbjudes till arrende
Areal: 32 ha
Kommun: Trelleborg
Objektstyp: Arrende
Anbudsdag: 9/12 2019
Åkermark om ca 31,6 ha utbjudes till arrende i Fru Alstad, mellan Alstad och Anderslöv. Största delen av åkermarken är av klass 9 och en mindre del av klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Arrendeperiod om ett år med möjlighet till förlängning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken som avses utarrenderas uppgår totalt till ca 31,6 ha. Marken har under en längre tid brukats konventionellt. Stödrätter motsvarande arealen nyttjas under arrendeperioden av arrendator utan särskilt vederlag.

Åkermarken har normalt fungerande dränering.

Arrendet tillträds med all areal höstplöjd.

Största delen av åkermarken är av klass 9 och en mindre del av klass 8 enligt den fysiska riksplaneringen.

Vägar, diken m.m

Arrendator svarar för vägunderhåll och vinterväg- hållning avseende arrendeställets tillfartsvägar för eget behov. För kostnader och förpliktelser avseende vägsamfälligheter, samfällda dikningsföretag samt andra samfälligheter svarar jordägaren. Arrendator svarar för underhåll och vård av diken och brunnar. Det åligger arrendatorn att tillse att dikesögon hålles öppna samt att samlings- och rensbrunnar vid behov rensas.

Byggnader

Inga byggnader ingår i arrendet.

Arrende

Utarrendering sker med en avtalstid om 1 år i taget. Arrendet tillträds den 14 mars 2020. Arrendebetalning sker i förskott med halva beloppet 14 mars och resterande belopp 15 november arrendeåret.
Arrendet avlämnas höstplöjt och med samma andel höstsådda grödor som vid arrendets tillträde, enligt överenskommelse innan kontraktsskrivning.
Flyghavre förekommer i mindre omfattning, arrendatorn är skyldig att plocka bort eller bekämpa flyghavren.
Losta och renkavle kan förekomma, arrendatorn är skyldig att bekämpa losta och renkavle samt begränsa dess spridning.

Fleråriga åtagande finns ej.

Arrendatorn har fri brukningsrätt för konventionell odling med undantag för salixodling eller motsvarande gröda med djupt rotsystem. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande sprida slam på åkermarken.
Växtnäringsbalans ska upprätthållas under arrendeperioden. Arrendestället skall vårdas och underhållas av arrendator.
Stödrätter motsvarande arrenderad areal hyrs av arrendator under arrendeperioden och återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Villkor

Intresseanmälan med angivande av anbud på arrendet exkl. moms skall inges senast måndagen den 9 december 2019, företrädelsevis på bifogad anbudsblankett.
Anbud skickas via post till Areal, Stortorget 15, 235 31 Vellinge märk kuvertet ”Arrende - Fru Alstad”. Anbud kan även skickas via epost till [email protected], märk ämnesraden ”Arrende - Fru Alstad”. Jordägarna förbehåller sig fri prövningsrätt. Ingen syn skall hållas.

Visning och information

Undersökning/besiktning av åkermarken sker på egen hand. Visning sker efter överenskommelse med Karl- Johan Hansson, 0727-00 16 70, 040-46 67 90
För vidare information om arrendet vänligen kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Trelleborg Fru Alstad 11:6, del av

Ägare

Johannes Ahlgren 1/3
Zacharias Ahlgren 1/3
Hampus Ahlgren 1/3
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Jag är intresserad av fastigheten Arrende - Fru Alstad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning