Ättarö

Stadsnära och obebyggd med utvecklingsmöjligheter. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 32 ha
Kommun: Österåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2019
I Ättarö, strax öster om expansiva Åkersberga hittar vi denna obebyggda fastighet, med stor potential för den som ser fina utvecklingsmöjligheter i form av framtida exploatering eller vill skapa sig en egen boplats, nära både stad och natur. Fastigheten är utpekad i kommunen översiktsplan som utbredningsområde för småhus och liknande bebyggelse. 32 hektar företrädesvis skog med inslag av öppen hagmark.
Försäljning sker av fastigheten Ättarö 1:218 eller samtliga aktier i ägarbolaget Roslagsbyn i Österåker AB.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (22)

Foto: Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Område

Fastigheten är belägen cirka fyra km öster om Åkersberga centrum, och cirka en km från Saltsjön. Området präglas av bebyggelse främst i form av idylliska småhuskvarter. Närheten till havet, all tänkbar service och närheten till Åkersberga är parametrar som talar för området som är ett populärt boställe. Markerna är kuperade med omväxlande bergsknallar och dalar med vissa inslag av öppen mark.

Cirka en kilometer sydväst om fastigheten finns det populära Breviksbadet och längs kustremsan finns flertalet båtklubbar. Kring Åkersberga finns även golfklubb, ridanläggning och andra fritidssysselsättningar.

Åker- och betesmark

Inägomarken är utspridd över fastigheten i form av betesmark, vilken inte brukats de senaste åren. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark till 3,4 hektar.

Skogsmark

Enligt nyuppförd skogsbruksplan uppgår arealen produktiv skogsmark till 28,7 hektar. Virkesvolymen i skogsbruksplanen är beräknad till 5 802 m3sk. Medelboniteten är bedömd till 5,2 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är 72 % tall, 19 % gran, 6 % björk, och resterande 3 % övrigt löv. Skogens åldersfördelning är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser förutom en underrepresentation av skog i åldrarna 0 – 15 år.

Skogsskötseln är i fas med i princip alla åtgärder utförda sånär som cirka 4 hektar röjning som planläggaren föreslår genomförs inom de närmsta åren. Slutavverkning föreslås inom planperioden på 989 m3sk samt gallring på 211 m3sk. Vägnätet är i gott skick med god åtkomst över hela fastigheten. Terrängen är delvis kuperad med en del berg i dagen.

Skogsmarkens målklass är enligt skogsbruksplanen 100 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön.

Exploateringsmöjligheter

I gällande översiktsplan för Österåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2018, är området där fastigheten är belägen utpekad. Fastigheten har ett unikt läge helt omgiven av befintliga bostadsområden i natursköna lägen med närhet till närliggande service. Hela fastigheten innesluts i område som i översiktsplanen anges som mark där kommunen föreslår en markanvändning som består av utveckling av mindre tät bebyggelse, främst utbyggnad av småhus med normalstora tomter.

Fastigheten är i det närmaste helt omgiven av småhusområden i Gårdslöten, Lervik och Ekhammar. Området där fastigheten är belägen är utpekad som ett så kallat förnyelseområde i kommunens översiktsplan, där man kan läsa följande:

”Förnyelseområdet föreslås planläggas, och förtätning och möjlig nyexploatering utreds, samt förutsättningarna för att permanentbebyggelsen ökar genom infrastrukturåtgärder och anslutning till allmänt VA. Vid planläggning är tillgången till service, skolor, förskolor och närnaturområden viktig att beakta. Närheten till kusten med bad och båtliv är viktiga delar av områdets attraktivitet som bör utvecklas vidare. Ett regionalt och kommunalt viktigt spridningssamband för ädellövsarter går genom området, Detta samband och tillgängligheten till kusten är viktigt att beakta i kommande planering.”

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakten disponeras av fastighetsägarna. På markerna finns god förekomst av älg, rådjur samt vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Österåker Ättarö 1:218

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 3,4 ha
Summa: 32,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Småhusmark 1 072 000 kr
Summa: 1 072 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Ättarö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning