Broby

Skogsgård med 57 ha skog, 11 ha inägor och enklare byggnader. Ca 13 500 m3sk.
Areal: 68 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2018
Virkesrik och välarronderad skogsfastighet i anslutning till Landsbro samhälle, ca 14 km väster om Vetlanda. Fastigheten innefattar Broby 7:3 och Broby 7:43 där den senare utgör en obebyggd, skogsbevuxen tomt om ca 1 000 m2. Broby 7:3 är en skogsgård om totalt ca 68 ha med enklare, äldre byggnation. Produktiv skogsmark utgör 56,6 ha och inägomarken uppgår till 10,7 ha. Virkesförrådet uppgår till hela 13 465 m3sk varav ca 8 500 m3sk är skog i huggningsklasserna S1 och S2. Marken fördelad på ett större skifte med skog och jord samt byggnader samt ett mindre obebyggt skogsskifte.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Enklare f.d. drängstuga i trä med plåttak. Ej el eller vatten.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer under tak med aluminiumplåt. Ej el eller vatten. Innefattar f.d. fähus med gjutet golv och äldre inredning samt loge delvis med trägolv. Byggnad i enklare skick, ej anpassad för djurhållning.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,7 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen har marken normal avkastning och kvalitet och arealen åkermark uppgår till 7 ha och betesmarken till 2 ha. Marken är muntligt upplåten till 2018-12-31. Inga stödrätter följer Fastigheten. Eventuell ersättning för perioden fram till 2018-12-31 tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Virkesrik skogsmark med bra arrondering. Stor andel slutavverkningsbar skog. På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i juni 2017 av SÖDRA. Inför försäljningen har den räknats upp med ett års teoretisk tillväxt samt att justering gjorts för en utförd avverkning.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 56,6 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 13 465 m³sk, motsvarande 238 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 67 %, gran 28 % samt löv 5 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är beräknad till ca 385 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.

Av virkesförrådet utgör andelen skog i huggningsklass S1 och S2 hela ca 8 500 m³sk.

Skogsmarken fördelad på ett större “hemskifte“ i anslutning till Landsbro även innefattande en del inägomark, samt ett mindre skogsskifte ca 2 km västerut mot Sävsjö. Bra utbyggt vägnät.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskartor.

Jakt

Fastighetens jakträtt tillfaller köparen fr.o.m. jaktåret 2019/2020, d.v.s. från den 1 juli 2019.

Älgjakt sker i större licensområde tillsammans med grannfastigheter. Säljaren har önskemål om att kunna fortsätta nyttja jakten via arrende etc.

Fiske

Fastigheten har del i de fiskevatten etc. som finns inom trakten Broby. Se nedan under samfälligheter.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp-markerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Fastigheten Broby 7:43 utgör en från Broby 7:3 avstyckad tomt vilken ej blivit bebyggd.

Stora grustillgångar finns på fastigheten. Möjligheten till täktverksamhet etc. är ej undersökt.

Rättsförhållande

Fastighet

VETLANDA BROBY 7:3, 7:43

Ägare

Marie Samuelsson 1/3
Johannes Samuelsson 1/3
Kristina Aspegren 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 67,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,6 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 10,7 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 68,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 250 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 206 000 kr
Betesmark 26 000 kr
Ekonomibyggnader 28 000 kr
Summa: 4 516 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Broby 7:3 finns två penninginteckningar om totalt 28 000 kr. Pantbreven är förkomna varför ansökan om dödning lämnats in. Inga pantbrev följer fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Broby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning