Kalbo

Budgivning pågår!
Ett skifte med 130 ha prod. skogsmark, jakt och vatten. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 150 ha
Kommun: Finspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/1 2018
Kalbo är en välarronderad skogsfastighet med tyngdpunkt på röjnings- och gallringskogar med god tillväxt, belägen i Skedevi församling i norra Östergötland. Markerna är viltrika med älg, kronvilt, vildsvin och övrigt småvilt. Den totala arealen är 150 ha varav 130 ha produktiv skogsmark, 12 ha impediment och övrig mark samt ett vattenområde om ca 7 ha i sjöarna Stora och Lilla Nylingen. Intill stranden finns en enkel jakt- och fiskestuga. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 130,6 ha och det totala virkesförrådet till 19 535 m3sk eller 150 m3sk/ha med 2017 års tillväxt inräknad. Tall är det dominerande trädslaget med 62 %, följt av gran 30 % och löv 7 %. Medelboniteten uppskattas till 6,7 och den löpande tillväxten uppgår till 750 m3sk per år eller 5,7 m3sk per ha och år. Sett till åldersfördelningen domineras fastigheten av skogar i åldrarna 5-45 år. I huggningsklassen G1 finns ca 9 300 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns ca 7 600 m3sk.

Nuvarande ägare har bedrivit ett aktivt skogsbruk vilket återspeglar sig i välskötta ungskogar. Det utbyggda vägnätet i kombination med fastighetens topografi ger goda drivningsförhållanden. Fastigheten berörs av två sumpskogar, avd. 23 och 48 i skogsbruksplanen.

För mer information, se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten på Kalbo anses bra med gott om kronvilt och vildsvin. Jakten har bedrivits gemensamt med en grannfastighet som ingår i ett älg- och kronskötselområde. Jakttorn samt anordning för vildsvinsjakt tillhör jaktlaget och kan tas över av ny ägare efter överenskommelse.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt inom eget vattenområde i sjöarna Stora och Lilla Nylingen. I sjöarna finns signalkräftor samt gädda och abborre.

Jaktstuga

På Sundudden, ett stenkast från stranden, ligger en, liten men mycket charmig, timrad stuga med vedkamin och yttermåtten 3 x 4 m.

Rättsförhållande

Fastighet

Finspång Kalbo 1:87

Ägare

Nordsjö Förvaltning AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 142,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 130,6 ha
Skogsimpediment 9,7 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Inägomark 0,1 ha
Summa: 142,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 541 000 kr
Skogsimpediment 40 000 kr
Summa: 6 581 000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheten ligger i glesbygd krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygd i kommunen de senaste tolv månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Då fastigheten ägs av juridisk person idag torde det inte vara några problem för ny juridisk person att få förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 03
070-510 88 39

Jag är intresserad av fastigheten Kalbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning