Fläckebo Prästgård

Skogsfastighet i ett skifte med god tillväxt. 77 ha produktiv skogsmark och 8 537 m3sk.
Areal: 79 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/12 2019
Nu ges möjligheten att förvärva en fastighet om 79 ha i ett skifte strax utanför Fläckebo där största delen av fastigheten består av produktiv skogsmark. Fastigheten lämpar sig väl som investeringsfastighet då god bonitet och mycket ungskogar borgar för mycket tillväxt i skogen framöver. Vill du köpa din egen fastighet eller tillskottsmark för skogsbruk, jakt eller naturintresse, hör av dig till ansvarig mäklare för mer information.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (23)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 0,3 ha åkermark på fastigheten och ligger längs med vägen mot Fläckebo. Inget arrendeavtal finns för åkermarken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad och ajourhållen av Västerås Stift. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 77,9 ha. Totala virkesförrådet bedöms i planen till 8 537 m3sk. Detta ger en medelvolym på 110 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 7,0 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 55 %, gran 32,4 %, björk 9,9 % och evighetsträd 2,7 %. Stor del av skogen är i tillväxt ålder. Andelen skog i åldern 10 – 19 år är 57 % vilket gör att man kan förvänta sig god tillväxt framöver. Skogsbruksplanen är framräknad till och med 2018. Så 2019 års tillväxt är ej medräknad i skogsbruksplanen vilket utgör 556 m3sk enligt planen. Avdelning 11 och 40 är avsatt som NO-bestånd i skogsbruksplanen. I avdelning 40 slingrar sig ett mindre vattendrag fram genom fastigheten. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten med ettårigt avtal och löper från 1 juli – 30 juni. Avtalet skall sägas upp minst 6 månader innan det löper ut. Fastigheten ingår i Harraker-Fläckebo älgskötselområde. Förutom de vanliga småviltsarterna för området förekommer älg, kronhjort och vildsvin på fastigheten. De jaktredskap i form av jakttorn, åtelplatser m.m som kan förekomma på fastighet är jakträttsinnehavarens egendom och tillfaller ej en köpare.

Rättsförhållande

Fastighet

Fläckebo Prästgård 1:1

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås stift 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,9 ha
Impediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 79,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 227 000 kr
Summa: 2 227 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person eller juridisk person då säljaren är juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Jag är intresserad av fastigheten Fläckebo Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning