Flyktknölen

Norr om Björsarv finns detta skogsskifte om drygt 4 100 m³sk. Enskild jakt.
Areal: 33 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 14/2 2020
Norr om Björsarv finns detta skogsskifte om drygt 4 100 m³sk utgörande såväl välgallrad som skog med höga naturvärden. Försäljningsobjektet uppfyller inte kravet för fastighetsbildning. Fastighetsreglering måste ske till annan fastighet. Jakt i jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (20)

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i oktober 2015 av Mellanskog. Planen har sedan tillväxtberäknats och i fält justerats för utförda åtgärder av Johan Pålsson, Areal i november 2019. Åldrar har avrundats till jämna 5-årsintervaller och volymerna har likaså avrundats till jämna 5-tal. Avdelningarna 5, 6 och 7 har kompletterats med registrerade naturvärden/nyckelbiotoper. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 31,4 ha. Virkesförrådet uppgår till 4 188 m³sk vilket ger ett medelförråd om 133 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 160 m³sk/år (5,1 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Avdelningarna 4 och del av 5 är av Skogsstyrelsen registrerade som nyckelbiotoper. Källa. SkogensPärlor.
Avdelningarna 6 och 7 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med höga naturvärden. Källa. SkogensPärlor.
I avdelning 5 är kulturlämning i form av ugn för pottaskningstillverkning registrerad. Källa. Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Försäljningsobjektet har enskild jakt och enligt säljaren är jakten inte upplåten till någon annan. Försäljningsobjektet gränsar till Brännås Jaktklubb.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Dellenbygdens FVO. Mer information hittar ni på dellenbygdens-fvo.se

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varvid en lantmäteriförrättning måste ske. I detta fall kan försäljningsobjektet inte bilda egen fastighet via avstyckning. Försäljningsobjektet måste fastighetsregleras till en av köparens tidigare ägda fastigheter. Lantmätaren gör i varje enskilt fall om denna fastighetsreglering är lämpad för sitt ändamål. Inga andelar i samfälligheter eller skattetal följer med försäljningsobjektet. Lantmätaren fördelar andelar i gemensamhetsanläggningar, servitut och nyttjanderätter mellan försäljningsobjektet och säljarens restfastighet.

Köparen svarar för kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning pågår. Enligt säljaren rör det sig troligen om förändringar i en gemensamhetsanläggning (vägförening).

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Tomsjö 2:1, del av.

Ägare

Vera Gunhild Fredin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,6 ha
Impediment 1,4 ha
Summa: 33,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas specifikt för den del av fastigheten som är till salu.

Inteckningar

Försäljningsobjektet säljs fritt från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Bjuråkers- eller Norrbo socknar i Hudiksvalls kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Jag är intresserad av fastigheten Flyktknölen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning