Frebro skogar

Välskötta skogar med god tillväxt. Trevlig jakt, inga hus, 1 tim till Stockholm.
Areal: 154 ha
Kommun: Tierp
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 200 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2019
Frebro skogar erbjuder en god investering för framtiden i åtta växtliga skogsfastigheter, som bildar fyra skogsskiften, belägna väster, öster och söder om Tierp. Sammantaget uppgår den produktiva skogsmarken till 146 ha med ett totalt virkesförråd om 18 800 m3sk och en årlig tillväxt om 795 m3sk/år. Fastig- heterna är obebyggda, sånär som på en enklare jaktkoja belägen på Frebro 1:7.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 145,8 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 18 813 m3sk, vilket ger ett medeltal om 129 m3sk/ha. Boniteten anges till 7,2 m3sk/ha. Tillväxten för kommande tioårsperiod uppgår till 795 m3sk/år.

Virkesförrådet fördelar sig över 66 % tall, 30 % gran och 4 % löv. Skog finns i alla åldrar, men har sin tyngdpunkt i röjnings- och gallringsskogar. I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om cirka 5 700 m3sk varav föryngringsavverkning om 4 200 m3sk.

På Mickelsbofastigheterna finns för närvarande obehandlad kalmark om 2,1 ha inom avdelning 35. Säljaren ansvarar för att markberedning och plantering sker under våren 2019. Den GROT som finns i upplag invid avdelning 35 tillhör säljaren och ingår inte i fastighetsköpet.

Vägnätet kring och på fastigheterna är väl utbyggt och ger bra tillgänglighet för såväl skogsbruk som friluftsliv.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvårdsavtal eller biotopskydd.

Jakt

I områdena kring Tierp finns det utöver vanligt småvilt älg, rådjur och vildsvin.

Ny ägare disponerar jakten inom fastigheten Tierp Svanby 4:24 från tillträdet. Jakten inom de övriga fastigheterna är upplåten genom fyra skriftliga avtal, vilka dock är uppsagda och jakträtten blir tillgänglig från 2019-07-01. För mer information om jakträttsavtalen, se prospekt.

En köpare kan inte förutsätta att jakttorn och andra jaktliga installationer på fastigheterna ingår i fastighetsköpet, då dessa kan tillhöra jakträttsinnehavaren.

Övrigt

Vägavgifter uppgår till totalt cirka 800 kr/år.

Fastighetsägaren har de två senaste åren fått utdelning från Häradsallmänning om cirka 2 100 kr/år.

Rättsförhållande

Fastighet

Tierp Frebro 1:7, m fl

Ägare

Karin Öbrink Boman 1/2
Kristina Öbrink-Hansen 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 145,8 ha
Skogsimpediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 3,4 ha
Övrigmark 4,5 ha
Summa: 154,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Tierp Skämsta 2:26, Tierp Bäggeby 1:47, Tierp Skämsta 2:19, Tierp Frebro 1:7, Tierp Mickelsbo 2:6, Tierp Bäggeby 2:21 samt Tierp Mickelsbo 1:11 är samtaxerade och har följande typkod och taxeringsvärde: Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde 2017: Skogsmark 5 301 000 kr Summa 5 301 000 kr Fastigheten Tierp Svanby 4:24 är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) med följande taxeringsvärde 2017: Skogsmark 33 000 kr Summa 33 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna Tierp Skämsta 2:26, Tierp Bäggeby 1:47, Tierp Skämsta 2:19, Tierp Frebro 1:7, Tierp Mickelsbo 2:6, Tierp Bäggeby 2:21 samt Tierp Mickelsbo 1:11 är samintecknade och omfattas av tre penninginteckningar om totalt 1 050 000 kr. Penninginteckningar saknas i fastigheten Tierp Svanby 4:24.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Frebro skogar och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning