Gällerstena Mossen

Fastighet i ett skifte med 78 ha produktiv skogsmark och 17 473 m3sk.
Areal: 84 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 300 000 SEK
Anbudsdag: 10/1 2020
Gällerstena Mossen omfattar totalt 84 ha varav 78,4 ha produktiv skogsmark med god medelbonitet om 8,6 m3sk/ha. De virkesrika och grandominerade markerna bedöms ha ett virkesförråd om totalt 17 473 m3sk eller motsvarande hela 223 m3sk/ha. Utöver den högproduktiva skogsmarken finns även 7 ha inägomark och torpet Mossen på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (24)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet Mossen

Torp beläget mitt på fastigheten uppfört i 1 ½-plan sannolikt under 1900-talets början. Byggnaden, som är av enklare karaktär, är uppförd med trästomme och stående träfasad under sadeltak med yttertak i lertegel. Torpet vilar på en torpargrund och har äldre fönster av englastyp. Nedre botten rymmer mindre hall, ett rum och kök med vedspis. Övre plan rymmer hall och ett rum. El finns men ej vatten. Vidare finns det i anslutning till torpet ett friliggande utedass, vedbod och jordkällare.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark ligger samlad i ett skifte och den produktiva skogsarealen uppgår till 78,4 ha. Enligt nyupprättad skogsbruksplan bedöms virkesförrådet till 17 473 m3sk eller motsvarande hela 223 m3sk/ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,6 m3sk/ha och den årliga tillväxten anges för närvarande till 440 m3sk/år. Det dominerande trädslaget är gran med 62 % följt av tall med 29 % och löv 9 %. En stor del av virkesvolymen ligger i slutavverkningsbar ålder och avverkningsförslaget under planperioden är totalt 12 854 m3sk varav 10 986 m3sk föryngringsavverkning. För vidare information om fastighetens skogsmark vänligen se bilagd skogsbruksplan.

Åker- och betesmark

Inägomarken på Gällerstena uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 6,9 ha. Av denna areal utgör ca 4,21 ha åkermark enligt SAM-ansökan. Inägomarken är fördelad på mindre skiften främst i de nordvästliga delarna av fastigheten och i anslutning till torpet Mossen. Inägomarken är upplåten på ett år i taget.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop, avd. 21.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt. Jakten är muntligt upplåten till och med 30/6 2020. De anordningar för jakt som finns på fastigheten såsom jakttorn åtlar m.m. tillhör jakträttsinnehavaren och ingår inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Gällerstena 1:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,4 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 6,9 ha
Summa: 86,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 067 000 kr
Åkermark 108 000 kr
Betesmark 61 000 kr
Tomtmark 91 000 kr
Summa: 6 327 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt inom glesbygd i Ydre kommun de senaste tolv månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Gällerstena Mossen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning