Gargnäs

Obebyggd skogsfastighet belägen i sydöstra Lappland omfattande ca 183 ha produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 345 ha
Kommun: Sorsele
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 17/9 2018
Denna fastighet omfattar två ägofigurer som är belägna vid Gargnäs, ca 5 mil sydost om Sorsele. Skogen är ungskogsdominerad men här finns även en del äldre bestånd. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 183 ha och har ett talldominerat virkesförråd om ca 11 100 m³sk. Fastigheten ingår i ett viltvårdsområde om ca 9 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan har upprättats i juli 2017 av GS Skogskonsult AB. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 183,3 ha och virkesförrådet till 11 184 m³sk. Tall utgör hela 93% av virkesförrådet medan andelen gran och löv uppgår till 1 respektive 6 %. Fastighetens bonitet har beräknats till 3,5 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 512 m³sk/år under planperioden. Se bifogad skogsbruksplan för närmare information.

Återbeskogning
Avdelning 11 utgör kalmark efter avverkning utförd under 2017. Köparen övertar ansvar för utförande av erforderliga återbeskogsningsåtgärder och svarar för kostnaderna.

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i Gargnäs viltvårdsområde om ca 9 500 ha. Säljaren avser att förbehålla sig jakträtten under en tid. Tidsperiodens längd överenskommes genom dialog med den blivande köparen. Fisket administreras av Gargnäs Råstrand fiskevårdsområde som erbjuder fiske i del av Vindelälven, Gargån med sidoflöden, flertalet sjöar och tjärnar. Se deras hemsida för vidare information, https://www.fiskekort.se/laxsele/

Rättsförhållande

Fastighet

SORSELE GARGNÄS 3:49

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 350,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 183,3 ha
Myr/kärr/mosse 92,5 ha
Övrigmark 1,9 ha
Vatten 68,0 ha
Summa: 345,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 066 000 kr
Skogsimpediment 92 000 kr
Summa: 2 158 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 273 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Sorsele kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning