Gräve

Strax väster om Örebro, 19 ha produktiv skogsmark, 2 900 m3sk, 2 ha betesmark och jakt.
Areal: 21 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 9/4 2019
I kanten på det bördiga slättlandskapet mellan Örebro och Kilsbergen ligger denna obebyggda lantbruksfastighet. Fastigheten består av 19 ha produktiv skogsmark samt ca 2 ha betesmark. Skogen är överlag välskött med ett virkesförråd om ca 2 900 m3sk. Tillväxten är god med en dominans av 45-årig gallringsskog. Markerna erbjuder god jakt med jaktbart vilt som älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Välkommen att besöka skog och mark på Grävefastigheten!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 19 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i januari 2019 (Eric Pettersson).

Totalt virkesförråd på fastigheten är, enligt nyupprättad skogsbruksplan, 2 928 m3sk. Detta ger ett medeltal om 154 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6,8 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 79 %, gran 15 % och löv 6 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 110 m3sk per år. Under 2019 bedöms tillväxten till 122 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 888 m3sk. Av denna volym består 224 m3sk av föryngringsavverkning samt 664 m3sk av gallring. Skogsmarken domineras av gallringsskogar och röjningsskog i god tillväxtålder.

Fastigheten är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är röjning på 6 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är god. Till fastighetens norra och mellersta del kan man ta sig via en välhållen skogsbilväg. Betesmarken och den södra delen av skogen går att nå från bygatan som leder fram längs fastighetens södra gräns.

Längsta transportavståndet från skogsmark till väg är ca 500 m, det genomsnittliga terrängtransportavståndet är dock betydligt kortare, ca 200–250 m.

Betesmark

Areal, enligt skogsbruksplanen, för betesmarken är 1,8 ha. Betesmarken är i dagsläget muntligen upplåten till och med 30/9–2019 för 1 500 kr/år. Köparen kan tillträda marken tidigast 1/10–2019. Säljaren äger inte stödrätter för marken och därmed medföljer inte stödrätter i försäljningen. Jordart, lera. Naturlig dränering, ej täckdikat.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna, registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt är i dagsläget muntligen upplåten till ett jaktlag för 1 200 kr/år. Önskar köparen få tillgång till jakten ska jakträtten sägas upp innan 30/6–2019 för att få tillgång till jakten tidigast 1/7–2019.

Fastigheten ingår i ÄSO och KSO. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Jakttornen tillhör jakträttsinnehavaren och medföljer ej i fastighetsköpet.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarnas kostnader det senaste året.
Försäkring: 1 082 kr/år (skogsförsäkring bas).
Totalt: 1 082 kr/år eller ca 90 kr/månad.

Fastighetsägarna har ej haft några kostnader för vägar de senaste åren. Vid större reparationer och underhåll av gemensamma vägar kan utdebitering komma att ske.

Övrigt

På fastighetens södra del, i anslutning till en avstyckad fastighet, har träd och buskar tagits ner, lösöre förvarats på fastigheten och terrängkörning i skogsmark förekommit. Säljaren har kontaktat berörd markägare och vederbörande har avslutat den olovliga verksamheten.

I anslutning till den avstyckade fastigheten finns även en lekstuga på Örebro Gräve 3:5. Denna tillhör ägaren till grannfastigheten och säljarna har godkänt att densamma får bibehållas och användas av grannfastighetsägarna.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖREBRO GRÄVE 3:5

Ägare

Eva Widén dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,0 ha
Inägomark 1,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 21,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 753 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Betesmark 72 000 kr
Summa: 839 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Gräve och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning