Gummarp

Obebyggd skogsfastighet med yngre- och medelålders skog. Jakt och fiske.
Areal: 47 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2019
Skogsfastighet utan byggnader, belägen i Torskinge, c:a 20 km sydväst om Värnamo. Fastigheten har en totalareal om 47 ha varav 44 ha produktiv skogsmark. Arealen är belägen i tre skiften och utgörs i huvudsak yngre och medelålders skog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 2,5 ha åkermark- och betesmark. Jordbruksmarken står till köparens förfogande från och med tillträdesdagen. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hasse Eriksson, HEA Skog under sommaren 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 44,4 ha med ett beräknat virkesförråd om
4 014 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,9 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 62 %, tall 25 % samt löv 13 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Marken ingår idag i jaktlag anslutet till älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Rannäs sjö samt Barnasjön.

Vägar

Fastigheten ingår i vägsamfällighet som administreras av Gösbo samfällighetsförening.
Avseende utfartsvägar från det norra och mellersta skogsskiftet finns inget reglerat utan transporter har skett i samråd med berörda fastighetsägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Gummarp 1:7

Ägare

Conny Hjelmkvist 1/2
Kristina Hjelmkvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,5 ha
Summa: 47,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 055 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Åkermark 33 000 kr
Betesmark 44 000 kr
Summa: 2 142 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en uttagen penninginteckning om 2 141 000 kr. Säljaren löser befintliga lån.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Torskinge församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Gummarp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning