Habovall

Skogsmark i en ägofigur belägen i nordvästra Hälsingland.
Areal: 38 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 14/1 2019
Här säljs ca 30 ha produktiv skogsmark vid Habovall, knappt 3 mil väster om Färila i nordvästra Hälsingland. Virkesförrådet uppgår till ca 3 900 m³sk och återfinns i flera åldersklasser men med en tyngdpunkt på äldre skog. En tomt är under avstyckning från fastigheten varför tillträde kan ske först efter avslutad lantmäteriförrättning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För försäljningsobjektet har en skogsinventering upprättats av Johan Pålsson på Areal | Ljusdal. Enligt denna uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 30,8 ha. Virkesförrådet har beräknats till 3 962 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 129 m³sk/ha. Av virkesförrådet återfinns 1 630 m³sk i huggningsklass S2. Tall är det dominerande trädslaget och står för 81% av virkesförrådet medan gran utgör 16% och löv 3%. Boniteten anges till 4,4 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten till 143 m³sk per år. Se bifogad inventering för ytterligare information.

Avstyckning

Säljaren kommer att behålla en tomt runt befintlig stuga vid Långtjärnen. Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet i november 2018. Se fastighetskarta och prospekt för närmare visning av tomtens belägenhet och utformning.

Nyckelbiotoper

Två nyckelbiotoper som berör försäljningsobjektet finns registrerade hos Skogsstyrelsen. De berör avdelningarna 3, 7 och 8 enligt bifogad skogsinventering.

Jakt och fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Habovalls jaktlags område och som omfattar ca 2 200 ha. Marken inom området ägs huvudsakligen av Sveaskog och arrenderas ut till nuvarande jaktlag. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i jaktlaget.

Fisket administreras av Färila Fiskevårdsområde. Se deras hemsida för ytterligare information.http://www.farilafiske.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL SUNNANÅS 3:4, OMR AV

Ägare

Alf Olsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,8 ha
Impediment 6,5 ha
Summa: 37,3 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för hela fastigheten uppgår till 888 000 SEK varav 876 000 SEK belöper på skog och 12 000 SEK på impediment. Taxeringsvärdet för skog inkluderar även den skogsmarksareal som kommer att styckas av för tomt och därmed skiljas från fastigheten.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 26 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning