Häcklinge

Skogsfastighet med två övernattningsstugor, jakt i jaktklubb.
Areal: 42 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2019
Talldominerad skogsfastighet i sex skiften. Virkesförråd om ca 6 500 m³sk varav ca 5 200m³sk i avverkningsbar ålder. Två enkla stugor, god vägtillgänglighet, jakt i jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (34)

Foto: Peter Svensson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 39,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 551 m³sk, vilket motsvarar ca 164 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 63 % av virkesförrådet medan gran har 29 % och lövträd har 8%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 188 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor.
Skogsbruksplanen är upprättad av Ingvar Björk 2016, ny fältinventering och ajourhållning okt 2019.

Avdelning 29, 32 och 37 är planterade 2019. Återväxtkontroll bör göras inom 5 år.
Markberedning och plantering har utförts av Stora Enso, kontaktperson: Johan Femling.

Natur och kultur

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några nyckelbiotoper eller Fornlämningar.
Skifte 3, avdelning 7 enligt skogsbruksplanen gränsar till ett registrerat område med höga naturvärden, bäckmiljö. Skifte 7 är beläget inom ett område som skogstyrelsen har klassat som sumpskog.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade.   Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Häcklinge jaktklubb som jagar på totalt ca 1 300 ha. Ny ägare kan ansöka om medlemskap i jaktklubben. På markerna jagas främst älg, rådjur, vildsvin och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt medan övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Tilldelning 2019, 2 vuxna älgar och 2 kalvar. Kontkt: Jan-⁠Erik Eriksson på telefon 070-⁠414 04 14.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Kusbo 3:1 del av

Ägare

Sofi Lenströmer 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,9 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 42,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Taxeringsvärdet är beräknat för del av fastighet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer med fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Senast inkomna fastigheter till försäljning