Hallas

Hallas erbjuder möjlighet till boende på ett mindre lantbruk i en fin bygd. Goda möjligheter till hästhållning och även till självverksamhet i jord- och skogsbruk. Närheten till Järvsö gör att du når ett rikt utbud av service aktiv fritid inom några minuter med bil.
Areal: 31 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2019
Visning:
6/9 kl 15:00
Visning av Fastighetens byggnader sker fredagen den 6 september kl 15.00 samt lördag 14 september kl 14.00. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Järvsö har blivit känt bl.a. för sin vackra natur och sitt rika kulturliv. Nu finns en lantbruksfastighet till salu i byn Rödmyra ca 6 km väster om Järvsö till salu. Fastigheten är passande för bl.a. en aktiv familj med intresse för hästar, jordbruk, skogsbruk samt friluftsaktiviteter som skidåkning på både längden och tvären samt cykelåkning. Idrottsplats i finns i Järvsö. Golfbana finns både i Järvsö och Ljusdal. Goda möjligheter till både jakt och fiske. Grundskola finns i Järvsö och Nybo. Gymnasium i Ljusdal. Livsmedelsaffär och annan service finns i Järvsö samt i Ljusdal som ligger ca 15 km norr om Järvsö.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (60)

Foto: Göran Persson och Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Byggnaden är ursprungligen uppförd under sent 1800-tal i timmer. Fasaden är numer beklädd med stående och liggande panel. Grunden är av torpargrundstyp. Takbeläggningen består av plåt. Byggnadsarea (byggnadens area på marken) är ca 95 m2. Byggnaden är uppförd i 1 ½ plan. Bottenvåningen innehåller två rum, kök, hall, tvättstuga, badrum och vedeldad bastu. Bastukaminen är dock inte installationsbesiktad av sotare. Övervåningen innehåller tre rum, hall, wc samt klädkammare. Vatten från vattenledningsförening. Vattenburen värme i bottenvåningen som värms via solfångare samt kökspanna med elpatron och ackumulatortank om 750 liter. Golvvärme i hela bottenvåningen. Uppvärmningen i övervåningen sker genom el. Köket är renoverat 2009. Äldre vattenskada i klädkammaren på övervåningen samt i köket mot badrummet. Fiber är indraget. Vatten från en källa som administreras av en vattenförening. Ett flertal fastigheter får sitt vatten från källan. Vattenprov är taget år 2016 där kvalitén anses god och källan har hittills räckt för den förbrukning som varit. Avlopp genom trekammarbrunn samt infiltrationsanläggning. Infiltrationsanläggningen är f.n. ej är godkänd men ska åtgärdas och bekostas av Säljaren under hösten 2019. Entreprenör är vidtalad. Ny infiltrationsanläggning bestående av en markbädd ska anläggas ovan fiskdammen. Infiltrationsanläggningen betjänar även fastigheterna Norrvåga 4:11 och 4:12. Norrvåga 4:11 och 4:12 har egna trekammarbrunnar. Servitut där Norrvåga 4:50 är tjänande fastighet kommer att skrivas in i fastigheten.

Tomten består av större gräsmatta. På gräsmattan finns en mindre damm f.n. med guldfiskar.

Jordkällare

Den synliga delen består av en murad del som är försedd med plåttak.

Byggnad 3

I anslutning till bostaden finns ett garage med plats för två bilar. Byggnadsarea ca 60 m2. Byggnaden är uppförd i trä samt med takbeläggning av plåt. Golvet består av grus.

I anslutning till bostaden finns ett garage med plats för två bilar. Byggnadsarea ca 60 m2. Byggnaden är uppförd i trä samt med takbeläggning av plåt. Golvet består av grus.

Driftskostnader

Uppvärmning med ved ca 20 m³ samt hushållsel,
total förbrukning
18 200 Kwh/år 20 400 kr/år
Avlopp 1 475 kr/år
Renhållning 2 257 kr/år
Sotning 2 412 kr/år
Försäkring 5 445 kr/år
Vatten 500 kr/år
Fastighetsavgift 2019 2 688 kr/år
Summa 35 177 kr/år

Energideklaration

Är ej upprättad.

Ekonomibyggnader

Stall med ridbana

Byggnad med byggnadsarea om ca 110 m². Byggnaden är dels uppförd i en mindre, äldre murad del innehållande sadelkammare mm samt en större del som är uppförd 1999 i trä innehållande boxar samt fria ytor. Golv av betong samt takbeklädnad av plåt. I omedelbar anslutning finns en ridbana med underlag av grus och sand.

Förråd

I anslutning till bostaden finns ett mindre förråd som är uppfört i trä. Fasad av stående panel samt takbeläggning av plåt.

Lada

Vid bostadens sydvästra hörn finns en lada med byggnadsarea om ca 50 m2. Byggnaden är uppförd i timmer samt med takbeklädnad av plåt.

Lada

Ytterligare en ekonomibyggnad som i första hand använts till hundhus finns på fastigheten. Byggnadsarea ca 35 m2. Byggnaden är uppförd i trä. Fasad av stående panel samt takbeklädnad av plåt.

Lada med uterum

Lada uppförd i timmer samt plank och brädor med delvis inglasad veranda. Byggnadsarea om ca 90 m2.

Vedbod

Vedbod i timmer samt med takbeläggning av plåt. Byggnadsarea om ca 45 m2.

Härbre

Härbre i timmer, troligen från 1700-⁠talet. Takbeklädnad av tegel.

Ängslada

Uppförd i timmer och med tak av plåt. Belägen söder om vägen.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i augusti 2019 av Johan Pålsson, Areal|Ljusdal och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 24,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 4 064 m³sk vilket ger ett medelförråd om 166 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn och fastigheten erbjuder fin skog i flera åldersklasser. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 139 m³sk/år (5,7 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden

Inga naturvärden i form av nyckelbiotoper, höga naturvärden eller dylikt finns registrerade på fastigheten i skrivande stund. Källa; Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvsö Västra VVO om ca 12 000 ha. Kontaktperson är kassören Kent Andrén, telefon 070-318 18 83. Jakten är upplåten tom 2020-06-30. Ny ägare disponerar efter 2020-07-01.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järvsö FVO. För mer information se www.jarvsofvo.se

Före detta hundträningsanläggning

Ett äldre hägn av metallstaket med trästolpar finns runt större delen av den i skogsbruksplanen markerade avdelningen nummer 7. Hägnet är delvis raserat. I hägnet finns även rester efter ett konstgryt.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår åkermarken till ca 3,1 ha. Marken är ej upplåten så ny ägare får bruka marken from tillträdet. Inga stödrätter finns på Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrvåga 4:50

Ägare

Susanne Hall Fredholm 1/2
Mikael Fredholm 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,5 ha
Inägomark 3,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 2,7 ha
Summa: 30,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 951 000 kr
Åkermark 45 000 kr
Betesmark 18 000 kr
Tomtmark 60 000 kr
Bostadsbyggnader 316 000 kr
Summa: 1 390 000 kr

Inteckningar

Servitut om infiltrationsanläggning till förmån för Norrvåga 4:11 och 4:12 kommer att skrivas in i fastigheten. Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m. Andel om 14,72 % i Harsabygget S:3 bestående av skogsskifte om ca 0,3 ha. Andel om 44,82 % i Harsabygget S:6 bestående av skogsskifte om ca 0,3 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Skogsmästare

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Jag är intresserad av fastigheten Hallas och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning