Höglanda

87 ha produktiv skog strax norr om Kungsbacka.
Areal: 98 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 16/3 2018
Visning:
6/3 kl 16:00-17:30
Höglanda 5:1 är en större skogsfastighet på totalt ca 98 hektar som ligger strax norr om Kungsbacka. Marken är fördelad på tre större och ett mindre skifte och består enligt skogsbruksplan av 86,7 hektar produktiv skogsmark, 8,5 hektar skogsimpediment och 2,4 hektar övrig mark mestadels kraftledningsgata. Fastigheten är omväxlande vad gäller topografi och naturtyper med allt från högproduktiva granskogar till lövsumpskogar och rasbranter med höga naturvärden. Fastighetens närhet till Kungsbacka och Göteborg gör den attraktiv för den som söker en egen skogsfastighet för skogsskötsel och/eller för rekreation som jakt med mera.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Det finns en grön skogsbruksplan över fastigheten som upprättades i november 2015 av Skogspartner på uppdrag av Derome Skog. Planen har inför försäljningen uppdaterats av Skogspartner med uppräkning av teoretisk tillväxt för 2016 och 2017 samt utförda åtgärder i form av plantering och ungskogsröjning. Ingen skog har avverkats sedan planen upprättades.

Enligt uppdaterad plan finns idag en sammanlagd skogsvolym på 12 415 m3sk vilket ger ett medelförråd på 143 m3sk/hektar. Av volymen är 33 % tall, 34 % gran, 18 % löv och 15 % ek. Skogen har en för området normal tillväxt med en bonitet på 6,8 m3sk per ha och år. Det finns ett avverkningsförslag i skogsbruksplanen som omfattar ca 4 000 m3sk för kommande 10-års period.

Fastigheten är välskött men det finns ett behov av ungskogsröjning med möjlighet att skapa värdetillväxt och att själv bestämma inriktning på framtida skogsproduktion.

Den årliga skogstillväxten är i planen beräknad till 498 m3sk vilket motsvarar en årlig förräntning på skogskapitalet med ca 4 % av befintlig volym. Utförliga uppgifter om skogen framgår av bifogad skogsbruksplan.

Naturvärden/Nyckelbiotoper

På fastigheten finns ett område som noterats av Skogsstyrelsen med höga naturvärden. Området berör avdelningarna 28, 29 och 30 men naturvärdena är sannolikt främst kopplade till rasbranten i söder. Totalt finns i skogsbruksplanen fyra områden avsatta i målklassificering som NO och NS bestånd med en sammanlagd areal på 6,3 ha.

Jakt

Det finns ett inskrivet avtal där jakträtten tidigare varit upplåten. Enligt det avtalet finns jakträtten nu hos markägaren men tidigare jaktarrendator har rätt att delta i jakten.

Det finns dessutom ett löpande ettårigt avtal om att jaktlag har rätt att jaga på tillköpt del av marken.

Jaktstuga

På fastigheten finns en enkel jaktstuga som tidigare har använts av jakträttsinnehavare som arrenderat marken. Från och med 2012 är det markägaren som har rätt att disponera stugan.

Övrigt

Vid jaktstugan finns en damm anlagd om ca 0,3 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Höglanda 5:1

Ägare

Nic Eliasson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 93,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,7 ha
Skogsimpediment 8,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 97,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 127 000 kr
Skogsimpediment 119 000 kr
Summa: 2 246 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning på 1 600 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Höglanda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning