Hult

Skogsfastighet på god tillväxt, 3 200 m3sk, strandläge, jakt och fiske. 10 km N Markaryd.
Areal: 65 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Fastigheten Markaryd Hult 2:3 utbjudes till försäljning. Byggnadsfri skogsfastighet om ca 65 ha med bra tillväxt belägen ca 10 km norr om Markaryd. Produktiv skogsmark ca 54 ha med bedömt virkesförråd ca 3 200 m3sk inkl. 2018 års volymtillväxt. Myrimpediment, jordbruksmark, övrig mark samt vatten tillkommer. Jakträtten är fri att disponera för ny ägare från och med 2019-07-01. Till fastigheten hör strand- och fiskerätt i bl.a. Hultasjön. Öppen budgivning, utgångspris 3,8 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan av JABA Skog, planläggare Joakim Ahlberg, april 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 54,3 ha och dess virkesförråd till ca 3 000 m3sk. Under planperioden beräknas tillväxten till ca 200 m3sk per år. Beaktat 2018 års volymtillväxt bedöms fastighetens virkesförråd till ca 3 200 m3sk (medeltal ca 59 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 6,6 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 35 % tall, 27 % gran, 11 % bok, 7 % ek, 20 % björk och < 1 % asp. år. Areal gallringsskog G1 uppgår till ca 18,6 ha. Areal röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 30,7 ha. Övrig skogsareal, ca 5,0 ha, utgörs av föryngringsavverkningsskog S1/S2/S3. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten.
Den produktionsinriktade skogsmarken ligger väl samlad med välslutna bestånd och fina granföryngringar på god tillväxt. Fastigheten har tillgänglighet via flera vägar som resulterar i korta drivningsavstånd.

Myrimpediment

Inom fastigheten finns ca 7,6 ha impediment (myr) enligt skogsbruksplanen.

Inägomark

Den öppna jorden (åker och bete) omfattar ca 1,9 ha enligt skogsbruksplanen.
Jordbruksmarken disponeras av köparen från och med 2019-01-01. Stödrätter för gårdsstöd finns ej.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med 2019-07-01.
Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Hinneryds Södra Älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har ca 350 m strand mot Hultasjön, ca 500 m strand mot norra Ispeltesjön samt ca 350 m strand mot Lillån. Goda båtplatsmöjligheter erbjuds.

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av Hultasjön. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan. Fiskerätt bör även finnas inom fastighetens gränser avseende Lillån och norra Ispeltesjön. Normalt sett har mantalsfastigheter fiskerätt i form av andel i samfällt fiske i vatten inom det egna skifteslaget och vattnet är enskilt hörande till strandfastigheterna. Markaryd Hult 2:3 utgör mantals- och strandfastighet.
Fastigheten berörs även av Tannsjö-Hultasjöns fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV5/77). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida: http://www.ifiske.se/fiske-tannsjo-hultasjons-fvof.htm

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Fastigheten håller stora rekreationsvärden med vackra platser för ev. uppförande av bostadsbyggnation, såväl för permanent- som fritidsändamål. För vidare information om bygglovsärenden, dispens från strandskydd etc., vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen vid Markaryds kommun, telefon 0433-720 00 (växel).

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare samhällsinformation, se Markaryds kommuns hemsida: www.markaryd.se

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Markaryd (ca 10 km), Älmhult (ca 39 km), Örkelljunga (ca 43 km), Ljungby (ca 45 km), Laholm (ca 48 km), Hässleholm (ca 50 km), Halmstad (ca 63 km), Helsingborg (ca 97 km) och Malmö (ca 150 km).

Rättsförhållande

Fastighet

Markaryd Hult 2:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 65,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,3 ha
Skogsimpediment 7,6 ha
Inägomark 1,9 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 65,4 ha

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Hult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning