Ingelstorp

I ett skifte med 54 ha produktiv skogsmark, 5 300 m3sk och god jakt.
Areal: 55 ha
Kommun: Gullspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 15/3 2019
I det brutna landskapet mellan Hova och Älgarås utkämpades under 1200-talet ett slag om den svenska kronan mellan den Sverkerska och Erikska ätten. I närheten av det historiska slagfältet ligger denna obebyggda och välskötta skogsfastighet.

Fastigheten består av ett välarronderat, näst intill rektangulärt skifte, med tillgång till skogsbilväg från tre olika håll vilket minskar terrängtransportavståndet vid avverkningar.

Fastigheten består av 54,4 ha produktiv skogsmark samt övrig mark om ca 1 ha. Skogen är välskött med ett virkesförråd om ca 5 300 m3sk. Tillväxten är god med en dominans av skog i sen röjningsålder och tidig gallringsålder. Markerna erbjuder god jakt med jaktbart vilt som älg, dovhjort, kronhjort, vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Välkommen att besöka den välskötta produktionsskogen på Ingelstorpsfastigheten!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 54,4 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i december 2018 (Sveaskog, Kristofer Nyström).

Totalt virkesförråd på fastigheten är, enligt nyupprättad skogsbruksplan, 5 299 m3sk. Detta ger ett medeltal på 97 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 61 %, gran 26 % och löv 13 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 293 m3sk per år. Under 2019 bedöms tillväxten till 304 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 811 m3sk, av dessa är 452 m3sk föryngringsavverkning samt 1 359 m3sk gallring. Skogsmarken domineras av äldre röjningsskog och yngre gallringsskog med god tillväxt.

Fastigheten är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är röjning på 15,5 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar.

Tillgången till väg är god med tre olika skogsbilvägar som leder in till fastigheten. Längsta transportavståndet från skogsmark till väg är ca 500 m, det genomsnittliga transportavståndet är dock betydligt kortare, ca 200–250 m. Vid avverkning långt från väg finns möjligheten att, efter överenskommelse, köra över grannfastigheter för att minska transportavståndet i skogsmark. I nuläget finns dock inga sådana överenskommelser mellan fastighetsägarna och grannfastighetsägarna.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna, registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt är i dagsläget upplåten till Grimstorps jaktvårdsförening enligt muntligt 1-årsavtal. Uppsägning kan ske och jakträtten kan tillfalla köparen tidigast 1/7–2019. Upplåtelsen har skett mot en ersättning på 60 kr/ha. Fastigheten ingår i ÄSO och KSO. Jaktbart vilt är älg, dovhjort, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Även sporadisk förekomst av skogsfågel.

Fiske

Fastigheten har ej någon registrerad fiskerätt.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarnas kostnader det senaste året.

Vägar: Ca 1 500 kr/år.
Totalt: Ca 1 500 kr/år eller ca 125 kr/månad.

Säljarna har även skogen försäkrad tillsammans med sitt övriga skogsinnehav vilket gör att en kostnad enbart för Ingelstorpsfastigheten inte kan redovisas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för förvärv av fastigheten enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgiften till Länsstyrelsen i Västra Götalands län är 3 700 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Gullspång Ingelstorp 1:36

Ägare

Lena Rang Andersson 1/3
Åsa Tropp 1/3
Per Rang 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 55,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 478 000 kr
Summa: 2 478 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Ingelstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning