Järvsö Hokabacke

Attraktiva tomter nära Järvsöbacken. Skog med utsikt och bra jakt.
Areal: 40 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 25/6 2019
På uppdrag av Holmen Skog AB förmedlar Areal fyra skogsskiften nära Järvsö. Skiftena säljs tillsammans som ett objekt. Vid sjön Sorttjärn finns ett område i mycket attraktivt läge utpekat som lämpligt för tomter i LIS-plan. På skogsskiftena finns totalt ca 40,4 ha mark varav 39,7 ha bedöms vara produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 900 m3sk. Inga byggnader finns på skiftena. Bra jakt i Öjebergets vvo och i Järvsö Västra vvo. Aktiebolag kan köpa eftersom säljaren är juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (19)

Foto: Peter Svensson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Tomter

På skiftet vid Sorttjärn finns ett markområde om ca 3 ha utpekat som lämpligt för bebyggelse enligt LIS-planen för Ljusdals kommun och enligt den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Området ligger centralt och har ett mycket attraktivt läge vid Sorttjärns nordvästra strand med utsikt söderut över Sorttjärn mot Järvsöbacken. LIS-planen och den fördjupade översiktsplanen finns att läsa på vår webbsida.

Skogsmark

På skogsskiftena finns enligt skogsbruksplanen 39,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 900 m3sk, vilket motsvarar 98 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 72 % av virkesförrådet medan gran har 11 % och löv 17 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,0 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 171 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i september 2015 och är uppdaterad i maj 2019 med utförda åtgärder och tre års beräknad tillväxt.

Nyckelbiotoper

På skogsskiftena finns för närvarande en nyckelbiotop registrerad hos Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopen omfattar ca 1,3 ha hällmarksskog och rasbrant i avdelning 3 och 4 på skifte 4. Inga områden med höga naturvärden är registrerade.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Tre av skiftena ingår i Järvsö Västra vvo och ett i Öjebergets vvo. Järvsö Västra är uppdelat på två jaktlag som jagar på totalt ca 12 800 ha. Jaktlaget på Öjeberget jagar på ca 3 100 ha. Områdena har bra jakt på framför allt älg och skogsfågel kryddat med spännande jakt efter björn. Vid älgjakten 2018 hade Järvsö Västra en avskjutning på 34 älgar medan Öjeberget sköt 9. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson för Järvsö Västra vvo är Kjell Mårtensson, 070-326 62 84, och för Öjebergets vvo Bo Persson, 070-534 09 21.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrvåga 4:43, del av

Ägare

Holmen Skog Mitt AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,7 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 40,4 ha

Förvärvstillstånd

Skogsskiftena är belägna i glesbygdsområde där köparen normalt måste söka förvärvstillstånd. Tillstånd behöver dock inte sökas om köparen är fysisk person som sedan minst ett år tillbaka är folkbokförd i Ljusdals kommun. Även juridisk person, såsom aktiebolag, kommer att erbjudas möjlighet att köpa eftersom säljaren är juridisk person. Juridisk person måste söka förvärvstillstånd. Avgiften för ansökan är för närvarande 3 700 kr. Mäklaren hjälper köparen med ansökan om förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Järvsö Hokabacke och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning