Karabäcken

Väl arronderad och nära till vägar, rationellt brukande för framtiden.
Areal: 62 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2019
Norr om Vansbro finns denna obebyggda skogsfastighet. Väl arronderad och nära till vägar ger ett rationellt brukande för framtiden. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en produktiv skogsmarks areal om 58,3 hektar fördelat på 23 hektar är röjningsskog, 27 hektar gallringsskog varav 24 hektar är nyligen gallrat, resterande skogsmark är äldre skogar. Den totala arealen är ungefär 62 hektar. Virkesförrådet är bedömt till 4 964 m³sk och medelboniteten till 5,1 m³sk/ha och år. Tillväxten bedöms till 258 m³sk per år. Fastigheten är belägen inom Skålö jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark har en skogsbruksplan upprättats av Ove Matsson, Nås, juni 2019. Ur skogsbruksplanen kan bland annat följande utläsas.

Fastighetens produktiva skogsmark är 58,3 hektar, virkesförrådet är bedömt till 4 964 m³sk och domineras av trädslaget tall (59 %), följt av gran (33%) och resterande del av lövträd (8 %). Fastighetens medelbonitet beräknas till 5,1 m³sk per hektar och år, tillväxten förväntas första växtsäsongen efter planens upprättande vara 256 m³sk. Den största andelen av virkesförrådet finns i huggningsklassen G1, totalt finns 27 hektar G1-skog av dessa är ca 24 hektar nyligen gallrade. Se vidare i bifogade utdrag från skogsbruksplanen.

Fastigheten består av ett område och har bra åtkomst.

Jakt och fiske

Fastigheten är belägen inom Skålö Jaktvårdsförening och nyttjas av de samma. Markägare har rätt till medlemskap i föreningen och får lösa jaktkort. Föreningen förfogar över ca 11 000 hektar. För mer info se skalojvf.se.

Belägen inom Järna fvof.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten enligt Skogsstyrelsens kartdatabas, Skogens pärlor.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Skålö 20:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,3 ha
Myr/kärr/mosse 3,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 62,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 1 354 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 360 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev (skriftligt) uttaget i fastigheten om 220 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i Vansbro kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning