Knöstad

Sammanhängande mark. 31.000 m3sk. Tillstånd finns för vindkraftsetablering.
Areal: 310 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 11/1 2019
Skog och vindkraft. Skogsfastighet i ett sammanhängande block om 310 hektar i de norra delarna av Säffle kommun. Den produktiva skogsmarken uppgår 245 hektar med ett virkesförråd om cirka 31 000 m³sk och en bedömd medelbonitet på 5,0 m³sk per år och hektar. Stor andel tall i yngre och medelålders skog.

På fastigheten finns tecknat avtal om uppförande av en vindkraftspark. Vindkraftsbolaget har ett lagakraftvunnet tillstånd och står inför att fatta investeringsbeslut.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Längst i öster på fastigheten Knöstad 1:4 ligger en enklare torpstuga som är lämplig att använda som jaktstuga. Där finns ingen elström eller vatten framdraget.

Skog och mark

Vindkraft

Markägaren har upplåtit mark för etablering av vindkraftspark på fastigheten till Gothia Vind. Gothia Vind har sedan 2016 ett lagakraftvunnet tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft. Arrendeavtalet och tillståndet är numera överlåtet på företaget Eurowind som står i begrepp att fatta beslut om investering.

Tillståndet ger möjlighet att uppföra nio stycken vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter inom området. Preliminärt bedöms sju av de nio planerade verken placeras på fastigheten.

För ytterligare och fördjupande information om vindkraften; tag kontakt med ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlad i ett samlat skifte. Skogsbruksplanen har upprättats av Henrik Gynnemo under 2015 och har skrivits fram och uppdaterats med utförda åtgärder fram till 2018. Enligt skogsbruks-planen uppgår den produktiva skogsmarken till 245,2 ha med ett totalt virkesförråd om m³sk. Tall dominerar med 51 % av virkesvolymen medan granens virkesförråd utgör 38% och löv resterande 11 %. Medelboniteten beräknas till 5,0 m³sk per hektar och år.

Läs mer i bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop om 5,5 hektar som huvudsakligen berör avdelningarna 40 och 41 i skogsbruksplanen. Detta är inte noterat i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en köpare på tillträdesdagen. Älgjakten har bedrivits tillsammans med grannar i ett älgjaktslag som tillsammans omfattar cirka 1200 hektar. Älgjaktslaget ingår i Harefjordens östra älgskötselområde. Småviltsjakten bedrivs enskilt.

Fiske

Fisket är samfällt inom hemmanet.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Knöstad 1:4, och område av Säffle Knöstad 1:37

Ägare

Nils Gustaf Nilsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 245,2 ha
Skogsimpediment 50,1 ha
Väg och kraftledning 3,6 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 299,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Knöstad 1:4 och 1:37 är samtaxerade med Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet). Försäljningen avser hela fastigheten 1:4 och område av fastigheten 1:37. Det är därför inte möjligt att ange något gällande taxeringsvärde för egendomen.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer att belasta egendomen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Knöstad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning