Köpings-Vallby

25 ha åkermark, 10 ha skogsmark, 2 652 m3sk och äldre byggnation vid Hedströmmen.
Areal: 36 ha
Kommun: Köping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2019
Visning:
4/6 kl 17:00
9/6 kl 11:00
Nu ges möjligheten att förvärva två fastigheter strax sydväst om Köping. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person. Fastigheterna består sammanlagt av 36,6 ha fördelat på tre skiften med 25 ha åkermark och 10 ha skogsmark med högt virkesförråd. Gårdscentrum med flera byggnader som har ett mycket omfattande underhållsbehov men ett bra läge intill Hedströmmen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (11)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset, som har stått tomt en längre tid är i väldigt dåligt skick och beträds på egen risk. Bostadshuset har en byggnadsyta på mark som mäter cirka 7 x 11 m. Stommen är av träkonstruktion uppfört i 1-½ plan och grunden av gjuten källare. Taket är av tegel i dåligt skick med hål på flera ställen. Huruvida vatten, avlopp och uppvärmning fungerar är okänt.

Bottenplanet består av hall, toalett, vardagsrum, kontor, kök grovingång, tvättrum. Trappen ner till källaren saknas från hallen. Övre botten består av hall, badrum och tre rum.

Bod och drängstuga

Framför bostadshuset finns två byggnader på varsin sida. Båda har stomme av timmer och tak av tegel. Ena byggnaden är en bod som mäter cirka 6 x 9 meter med förvaringsutrymmen. Den andra byggnaden är en äldre drängstuga. Båda byggnaderna är i väldigt dåligt skick.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad för bostadshuset och kommer ej att upprättas eller bekostas av säljaren.

Driftskostnader

Då fastigheten inte varit bebodd på länge finns inga kända driftkostnader.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Ladugården och logen ligger längs med vägen och har en T-formad byggnation. Ladugården har stenväggar, gjutet golv och tak av tegel. I ladugården finns äldre ladugårdsinredning och höskulle över ladugårdsdelen. Logen som ligger vinkelbyggd med ladugården bakåt har en stomme av trä och loggolv av trä och grusat golv. Längs med vägen finns en utbyggd logdel som delvis har rasat in. Hela byggnaden är i väldigt dåligt skick och beträds på egen risk.

Magasin

Bakom ladugården finns ett magasin med stomme av trä stående på grundstenar. Taket är av lertegel. I byggnaden finns vagnslider, äldre snickarbod och övervåning har tidigare utgjort spannmålsmagasin. Byggnaden mäter cirka 8 x 19 m.

Garage

På gården finns ett garage med putsade väggar och överbyggnad av trä. Golvet är av gjuten betong och taket är tegel. Byggnaden mäter cirka 4,5 x 9 m. På baksidan finns ett påbyggt plåtskjul med tak och väggar av plåt.

Tvättstuga

Framför garaget finns en äldre tvättstuga med träväggar, gjutet golv och tak av lertegel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 25,4 ha och ligger till största del samlat runt gårdscentrum. Marken har ej varit brukade på länge och är i behov av rensning från sly och buskar. Inga stödrätter finns på åkermarken.

Skogsmark

För skogen finns en skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 10,0 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 2 652 m3sk. Detta ger ett medeltal på 265 m3sk per ha. Medelboniteten på fastigheten bedöms till 7,9 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 31 %, gran 49 %, löv <1 % och björk 20 %. En stor del av skogen är i avverkningsmogen ålder, 69 % är i huggningsklassen S1-S3. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har ingen registrerade nyckelbiotop. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på fastigheten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Köping Ängeby 4:4, skifte 4 ingår inte i någon jaktlig samverkan. De andra skiftena av Ängeby 4:4 samt Köpings-Vallby 4:1 ingår i Köpingsortens viltvårdsområde samt Köping Berg kronhjortsskötselområde. För älgjaktens del har fastigheter ingått i Köping Bergs älgskötselområde och nu håller Länsstyrelsen på att omregistrera fastigheterna så att de ska ingå i Kungsörs älgskötselområde från och med jaktåret 2019/2020.

Övrigt

Dödsboet som äger fastigheterna kommer att skifta ut fastigheterna till Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden. Det är dessa fonder som kommer att stå som säljare. Då dessa är juridisk personer finns möjligheten för juridisk person att förvärva fastigheterna.

Rättsförhållande

Fastighet

Köping Köpings-Vallby 4:1, Köping Ängeby 4:4

Ägare

Sune Johansson dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,0 ha
Inägomark 25,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 36,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 460 000 kr
Åkermark 1 598 000 kr
Tomtmark 157 000 kr
Bostadsbyggnader 614 000 kr
Ekonomibyggnader 285 000 kr
Summa: 3 114 000 kr

Inteckningar

Totalt finns två penninginteckningar om totalt 20 000 kr. Båda pantbreven är skriftliga. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person eller juridisk person då det är juridisk person som säljer.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Köpings-Vallby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning