Krakstad

Medelbonitet 10,4 m3sk/ha, 25 ha produktiv skogsmark och 5 967 m3sk.
Areal: 36 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 17/4 2018
Krakstad är belägen strax sydväst om Mjölby och fastighetens 36 ha fördelar sig på 25 ha bördig skogsmark, 7 ha åker och betesmark samt 4 ha övrig mark. Medelboniteten uppskattas till hela 10,4 m3sk/ha och det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 5 900 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den öppna åker- och betesmarken till 7,2 ha. Inägomarken ligger i ett skifte på fastighetens norra del. Markerna har tidigare nyttjats för bete och vallodling men är idag obrukade. Inga stödrätter följer med marken.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 25,2 ha och det totala virkesförrådet till 5 967 m3sk eller 237 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till hela 10,4 m3sk per ha och den löpande tillväxten uppgår till 177 m3sk per år. Gran är det klart dominerande trädslaget med 65 % följt av tall med 27 % och löv 8 %. Sett till åldersfördelningen domineras fastigheten av skogar i åldrarna 45–65 år. I huggningsklass G1 finns 3 900 m3sk och i huggningsklasserna G2-S2 finns 2 008 m3sk. Kommande återbeskogningsåtgärder i avd. 14 överlåts på ny ägare.

Jakt

Jakten på fastigheten nyttjas av ägarna själva och blir tillgänglig för en ny ägare från och med tillträdesdagen.

Häradsallmänning

Fastigheten har del i Göstrings Häradsallmänning med 1 mantal. Utdelningen de senaste fem åren har i snitt varit 9 900 kr per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Mjölby Krakstad 3:1

Ägare

Susanne Odin 1/2
Anders Odin 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 7,2 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 747 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 414 000 kr
Betesmark 20 000 kr
Summa: 2 184 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 442 200 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Krakstad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning