Kväggeshyttan

32 hektar skogsmark. Inga byggnader. Virkesförråd 2750 m3sk.
Areal: 35 ha
Kommun: Storfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/5 2019
Skogsskiften och åkermark utan byggnader vid Kväggeshyttan, en dryg mil norr om Kristinehamn.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,9 hektar och det samlade virkesförrådet är bedömt till 2753 m3sk. Skogen består huvudsakligen av röjnings- och gallringsskog med god tillväxt. Bra drivningsförhållanden. 2,6 hektar är åkermark.

Överlåtelsen kan ske genom avstyckning av fastighet eller genom överenskommelse om fastighetsreglering.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarksarealen uppgår till 2,6 hektar.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 31,9 ha. Merparten av skogsmarken utgörs av välskött barrskog med tall som det dominerande trädslaget. Skogsbeståndet finns främst fördelat i åldersintervallet upp till 50 år, vilket ger goda förutsättningar för en hög framtida tillväxt. Marken är huvudsakligen torr och frisk. Virkesförrådet bedöms enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgå till ca 2 753 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 86 m3sk/ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplanen har bedömts till 6,5 m3sk och den löpande tillväxten till 153 m3sk/år. Av det totala virkesförrådet utgör tall 47 %, gran
31 %, och löv 22 %.

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsrolf AB i oktober 2018.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 31,9 ha och virkesförrådet bedöms till ca 2 753 m3sk. 13,2 hektar är röjningsskog i huggningsklass R2 och 15,1 hektar är gallringsskog i huggningsklass G1.

För ytterligare information se skogsbruksplanen som bifogas detta prospekt.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Älgjakt har bedrivits i det lokala älgjaktslaget som ingår i Älgskötselområde. Fastigheten berättigar till en plats i älgjaktslaget.

Småviltjakten bedrivs enskilt.

Rättsförhållande

Fastighet

STORFORS STENSVIKEN 2:4

Ägare

Gerhard Hagström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 2,6 ha
Summa: 34,7 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser område av fastighet finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Eventuell avstyckning kommer att göras intecknings-fri. Vid fastighetsreglering till annan fastighet kan inte penninginteckningar följa med.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Kväggeshyttan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning