Lagered

Välskött byggnadsfri skogsfastighet om ca 47 ha strax söder om Knäred. Produktiv skogsmark ca 42,5 ha, bonitet 8,4, virkesförråd ca 3 360 m3sk samt ca 1 ha jordbruksmark och ca 3,5 ha övrig mark. Jakträtt. Fiskerätt i ån Lagan.
Areal: 47 ha
Kommun: Laholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 650 000 SEK
Välskött byggnadsfri skogsfastighet med total areal ca 47 ha i god arrondering belägen i Lagered strax söder om Knäred. Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår skogsmarksarealen till ca 42,5 ha med virkesförråd ca 3 360 m3sk. Tillkommer gör ca 1 ha jordbruksmark samt ca 3,5 ha övrig mark. Produktionsinriktad skogsmark med hög medelbonitet (8,4) vilket borgar för god tillväxt, långsiktig avkastning och bra värdeutveckling. Jakträtten är fri för köparen att disponera 2019-07-01. Egen älgtilldelning till fastigheten. Fiskerätt i ån Lagan inom Lagereds bys skifteslag. Till fastigheten hör även ett separat skogsskifte med vackert strandnära läge vid Långsjön. Intressant intäktsmöjlighet från vindkraft. Fastigheten säljs genom begärt pris 3 650 000 kr eller bud däröver.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Ny skogsbruksplan över fastigheten finns upprättad av ATA Timber, planläggare Lars Andersson, augusti 2016. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen samt nedanstående punkt ”Undersökningsplikt/besiktning”. Observera att gårdscentrum med byggnader och omgivande inägor om ca 4,5 ha i skogsbruksplanen är avstyckat och ingår ej i försäljningen.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 42,5 ha med totalt virkesförråd ca 3 360 m3sk (medeltal ca 79 m3sk/ha), inkl. tillväxtsäsong 2017. Medelboniteten anges till 8,4 m3sk/ha och år. Tillväxt per år ca 150 m3sk, varpå fastigheten bedöms hålla ca 3 510 m3sk efter tillväxtsäsong 2018.
Skogen bedöms välskött, produktionsinriktad och håller god arrondering. Tillgängligheten är bra via de allmänna vägarna samt ett par anlagda virkesavlägg som resulterar i korta drivningsavstånd.

Inägomark

Jordbruksmarken disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Den öppna jorden (åkermark) omfattar ca 1,0 ha enligt skogsbruksplanen. Marken bedöms ha normal beskaffenhet och tillfredsställande dränering. Stödrätter för gårdsstöd finns ej.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Tomtmark

Fastigheten håller fina rekreationsvärden med vackra och högt belägna platser för ev. uppförande av bostadsbyggnation. För vidare information om bygglovsärenden, dispens från strandskydd etc., vänligen kontakta Samhällsbyggnadskontoret vid Laholms kommun, telefon 0430-152 80.

Jakt

Jakträtten är fri för köparen att disponera 2019-07-01. Viltrik jaktmark med god tillgång på bl.a. älg, vildsvin och rådjur.

Enligt säljaren innefattas fastigheten i Vippentorpets Älgskötselområde med egen älgtilldelning. Normal tilldelning är en årskalv under full jakttid med möjlighet till vuxen älg vissa år enligt säljaren. För vidare information om Älgskötselområdet, se följande hemsida: http://rl-konsult.se/vippentorpet.htm

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i den del av ån Lagan som angränsar mot Lagereds bys skifteslag. Fiskevattnet i Lagan är lättillgängligt med samfälld väg fram till ett samfällt markområde intill strandkanten beläget strax öster om bron i Knäred. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.

Enligt fastighetsregistret berörs fastigheten även av ett fiskevårdsområde: Hjörneredsjöarna och Lagan, delen Skogaby till Knäred (lantmäteriakt 1381-P01/10). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsidor: http://www.fiskelaganhjornered.se/ och
http://www.ifiske.se/fiske-lagan-hjorneredssjon.htm

Kort om omgivningarna m.m.

För information om Knäred med omnejd, se följande hemsidor: www.knared.nu och www.laholm.se

Fastigheten är strategiskt belägen med närhet till bl.a. Laholm (ca 20 km), Markaryd (ca 20 km), Halmstad (ca 35 km), Helsingborg (ca 80 km) och Malmö (ca 140 km).

Vindkraft

Avtal om upplåtelse av vindupptagningsområde tecknades 2015 med Wallenstam Vindkraft Tommared AB avseende vindkraftsparken Rigmor Sköld belägen sydväst om fastigheten. Avtalet gäller för en tid av 35 år. Inga vindkraftverk är belägna på fastigheten. Ersättningen för upplåtelsen, som beräknas utifrån markareal, elproduktion, elpris och elcertifikat, har hittills uppgått till ca 8-9 000 SEK/år avseende fastigheten. På tillträdesdagen sker ingen reglering av ersättningen för kalenderår 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Laholm Lagered 4:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 3797000 kr
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Lagered och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning