Långalma gård

Genuin gårdsmiljö, jord, skog, jakt och skärgårdsliv. Välkommen till Långalma gård.
Areal: 135 ha
Kommun: Östhammar
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2018
Visning:
9/6 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
17/6 kl 10:30
Vänlige anmäl ert deltagande.
Mitt på Söderön, mellan Östhammar och Öregrund, ligger Långalma gård omsluten av en verklig roslagsidyll som präglas av ett småbrutet jordbrukslandskap, inramat av trägärdesgårdar, hamlade träd, hagmarker och skogsbeten. Från gården är det cirka 10 km västerut till Östhammar, 10 km norrut till Öregrund, 7,5 mil till Uppsala åt sydväst och 13 mil söderut till Stockholm. Långalma gård omfattar cirka 135 ha, varav 85 ha produktiv skogsmark med 15 400 m3sk och 24 ha inägomark. Ägorna är fördelade på sex näraliggande skiften, där gårdsskiftet om 72 ha utgör merparten. Norra delen av gårdsskiftet ansluter till den vackra Långalmsfjärden, med förbindelse vidare ut i Östersjön. Här disponerar gården på samfälld mark bland annat en timrad sjöbod och två bryggor med 5 båtplatser. Med utsökt läge invid Långalmsfjärdens strand finns även en fritidsbostad med egen brygga. Den jaktintresserade finner också trevliga jakttillfällen inom fastighetens gränser. Gårdscentrum är beläget i Långalma by och består av två representativa bostadshus samt praktiska ekonomibyggnader i gott skick. En ny ägare av Långalma gård ges därmed fina möjligheter att kunna leva ett riktigt mångsidigt liv i Roslagens famn.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den gedigna och charmiga mangårdsbyggnaden är omgiven av en inbjudande trädgård, inramad av ärevördiga, hamlade lövträd. Huset är uppfört på 1860-talet i två plan med timmerkonstruktion som vilar på torpargrund. Fasaden är klädd med en stående locklistpanel, 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar under sadeltak med profilerad takpanneplåt. Byggnaden pryds av en frontespis med en vacker inglasad balkong. Boarean uppgår enligt taxeringsuppgifterna till 215 m2 och fördelar sig på 7 rum och kök samt två våtrum/wc.

Från huvudentrén på östra långsidan kommer man in i hallen med klinker och golvvärme samt trappa till övre plan, rakt fram ligger salen/sällskapsrum med bland annat en vacker och fungerande kakelugn. Till vänster om salen finns matsalen som ansluter till ett välkomnande kök med matplats, äldre köksinredning, kompletta vitvaror och vedspis. Från köket nås köksingången och duschrum med wc, som ligger i anslutning till entréhallen. Till höger om entréhallen finns ett kontor och sovrum. Via trappan upp till övre plan nås en hall med den inglasade balkongen, som är oisolerad men håller god inomhustemperatur mestadels av året. Vidare finns ett vardagsrum, ett sovrum samt ett rum med ett litet trinettkök inklusive ugn, spis samt litet kylskåp. På övervåningen finns även ett badrum med badkar, handfat, wc, tvättmaskin och torktumlare. Övre plan rymmer även kattvindar med generösa förvaringsutrymmen. Mangårdsbyggnaden är generellt i gott skick med många bevarade detaljer som vittnar om byggnadens historia, såsom flera kakelugnar, varav en är i fungerande skick, spegeldörrar, snickerier m.m.

Huset värms vattenburet via en bergvärmepump samt, vid behov, genom vedeldning i pannrumshuset som genom kulvert är förbunden med mangårdsbyggnaden. Vatten tas från borrad brunn med sandfilteranläggning. Avloppet sker via en trekammarbrunn med markinfiltration.

Lilla huset

Ett stenkast väster om mangårdsbyggnaden, finns en bostad om cirka 130 m2 boarea, uppförd i 1 ½-plan med timmerstomme på torpargrund. Fasad beklädd med en locklistpanel, 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar under sadeltak klätt med tegel.

Välplanerad planlösning med 4 rum och kök samt ett duschrum/wc. I duschrummet finns även tvätt- och torkmaskin samt bergvärmepump. Från entréhallen direkt till höger nås duschrummet, renoverat 2005, längre fram i hallen och till höger finns det stora och inbjudande köket med bland annat en vedspis samt bakugn, som dock inte använts de senaste åren. Från köket nås ett sovrum, vidare tillbaka ut i hallen och till vänster ligger vardagsrummet. En trappa upp finns ett stort vardagsrum med öppen planlösning samt ett sovrum. Hela övervåningen renoverades 2012/13 och är i mycket gott skick.

Uppvärmning sker vattenburet via egen bergvärmeanläggning, skild från mangårdsbyggnadens värmeväxlare. Vatten och avlopp är gemensamt med mangårdsbyggnaden. I lilla huset finns inte möjlighet att koppla om till vedeldning.

Sommarstugan

Cirka 1 km norr om gårdscentrum, med utsökt läge intill Långalmsfjärdens strand, ligger en sommarstuga med enkel standard om ett rum och kök samt med inglasad altan med fin utsikt över fjärden. Byggnaden är uppförd med regelstomme på en gjuten torpargrund under sadeltak klätt med plåt. Uppvärmningen sker genom direktverkande el-radiatorer. Sommarvatten från egen brunn. Utedass finns med så kallad packtoa med tömning.

Intill sommarstugan ligger en mindre gäststuga med två sovplatser. Byggnaden är uppförd med regelstomme på plintgrund, taket är av plåt. Byggnaden har el indraget.

Vidare finns en mindre redskapsbod, som även inrymmer dasset. Uppförd i träkonstruktion med papptak.

Vid stranden, nedanför sommarstugan, finns också en härlig brygganläggning med en trappa ned för bergssluttningen till bryggan. Här kan även mindre båtar förtöjas.

Energideklarationer och överlåtelsebesiktningar

Energideklarationer har 2018 upprättats för mangårdsbyggnaden och lilla huset med angivna energiprestanda om 33 kWh/m2 och år respektive 19 kWh/m2 och år. Mangårdsbyggnaden och lilla huset tilldelades då energiklass B respektive energiklass A. Energideklarationerna finns tillgängliga för nedladdning via fastighetsannonsen för Långalma gård på www.areal.se.

Överlåtelsebesiktningar är upprättade för de båda bostadshusen. Kontakta mäklaren för att ta del av dessa.

Driftskostnader

El-kostnader: 30 700 kr
Slamtömning: 1 500 kr
Sophämtning: 2 000 kr
Sotning: 1 300 kr
Fiber: 2 400 kr
Vägavgift: 500 kr
Försäkring: 16 200 kr (varav 6 300 kr avser gårdsförsäkring)

Ekonomibyggnader

Verkstad

Omedelbart till vänster om gårdsplanen finns en verkstad och vagnslider. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion med plåttak på verkstadsdelen samt eternittak på vagnslidret. Verkstaden har gjutet golv och åtkomst genom stora portar. Byggnadsarea om cirka 8,5 m x 7,5 m på verkstadsdelen.

Ladugård/loge

I vinkel till verkstaden finns en äldre ladugård samt loge med plats för maskiner och en äldre spannmålstork. Byggnaden är uppförd i trästomme med gjutet golv, fasad av stående träpanel under tak med korrugerad plåt. I ladugårdsdelen finns till viss del den äldre inredningen kvar i form av foderbord, gödselrännor m.m. Höskulle över ladugårdsdelen. Det finns även bland andra övriga utrymmen en toalett med separat septitank i byggnaden. Byggnadsarean uppskattas till 38 m x 10 m.

Maskinhall

Maskinhall uppförd i mitten av 1990-talet i stålkonstruktion. Byggnaden är uppdelad på en verkstadsdel och en maskinhallsdel. Verkstadsdelen har gjutet golv och stora skjutportar på ena långsidan. I maskinhallsdelen är det grusat golv och portar på gaveln. Byggnaden är helt inklädd i korrugerad plåt på både fasad och tak. Byggnadsarea om cirka 26 m x 12 m.

Pannrumshus

Strategiskt belägen mellan bostadshusen finns pannrumshuset, med vedförvaring och vedpanna. Murad konstruktion i pannrumsdelen samt träkonstruktion som är beklädd med träpanel i vedförvaringsdelen, under tak med 2-kupigt lertegel. Kulvert till mangårdsbyggnaden, men inte till lilla huset.

Större brygghus

I vinkel till mangårdsbyggnaden finns ett hus som i äldre tider har använts som brygghus, snickarbod och bostad. Byggnaden används idag främst som förvaringsutrymme. Byggnaden har träregelstomme och vilar på en murad torpargrund. Fasaden av liggande panel under tak med korrugerad plåt.

Mindre brygghus

I vinkel till lilla huset står en mindre byggnad som tidigare varit brygghus, bostad samt vedbod. Byggnaden är uppförd på torpargrund med timmerstomme samt regelkonstruktion. Ungefär halva huset har fasad av spikad masonit med läkt och den andra halvan har fasad av timmer under tak klätt med korrugerad plåt.

Övriga byggnader på gårdscentrum

På tomten kring mangårdsbyggnaden finns en jordkällare, där valvet delvis har rasat in, troligtvis till följd av att trädrötter skadat stensättningen. Vidare finns ett mindre murat pumphus för vattenbrunnen på tomten.

Sjöbod på samfälld mark

På samfälligheten Östhammar Långalma S:10, cirka en km norr om gårdscentrum invid Långalmsfjärdens strand, finns en äldre timrad sjöbod, enklare skydd för båtförvaring samt två bryggor med sammanlagt fem båtplatser, som enligt gammal hävd/överenskommelse tillhör fastighetsägaren att disponera. Samfälligheten är belägen cirka 100 m väster om ovan nämnda sommarstuga.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt jordbruksverkets blockkartor till 23,75 ha varav cirka 18 ha är åkermark och cirka 6 ha klassad som betesmark. Inägomarken fördelas över fastighetens skiften, men har sin tyngdpunkt på hemskiftet kring gårdscentrum och skiftet söder om gårdscentrum. Enligt taxeringsuppgifterna anses hälften av åkermarksarealen ge normal avkastning och ha tillfredsställande dränering medan den andra hälften ge lägre avkastning än vad som är normalt för området och ha otillfredsställande dränering. Betesmarken finns främst på det nordvästra skiftet, kallat Brudskäret. Här finns restriktioner från Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen, relaterat till den sällsynta Mnemosynefjärilen, om när betessäsongen får börja på året. Via ett åtagande från markägaren gentemot Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen utgår viss ersättning för dessa betesrestriktioner. Inägomarken är för närvarande utarrenderad men är uppsagd och arrendatorn frånträder marken den 31 december 2018. Årlig avgift för jordbruksarrendet har utgått med 16 625 kr exkl. moms. Fastighetsägarens stödrätter, motsvarande 21,01 ha, kommer att ingå i försäljningen av gården.

Fastigheten har andel i ”Vikarsjöarnas torrläggningsföretag”, för vilket det utgår en debitering om ungefär 2 000 kr per år.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till 85,0 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 15 392 m3sk, motsvarande 181 m3sk/ha. Skogen har en tyngdpunkt i äldre slutavverkningsmogen skog, som skapar förutsättningar till föryngringsavverkningar och ny beståndsanläggning inom den närmaste tiden. Trädslagsfördelningen är 60 % tall, 28 % gran samt 12 % löv och ädellöv. Medelboniteten beräknas till 5,2 m3sk/ha, år. Skogsmarken är fördelad över flera skiften, men med största delen i gårdsskiftet. Vägnätet till de olika skiftena är i huvudsak bra, vilket ger åtkomst och goda drivningsförhållanden. Under planperioden föreslås avverkningsuttag i form av gallring om cirka 1 300 m3sk och cirka 7 200 m3sk som slutavverkning. Skogsstyrelsen har inte registrerat någon nyckelbiotop eller annat naturvärdesobjekt på fastigheten. För ytterligare information om skogsbruksplanen, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Jakten är för nuvarande utarrenderad men uppsagd fr.o.m. 1 juli 2018. Jakten har bedrivits i egen regi och har inte ingått i något älgskötselområde eller dylikt. På markerna förekommer bland annat älg, rådjur, vildsvin samt övrig småvilt.

Fiske

Fiskerätt finns i enskilt vatten i Långalmsfjärden genom fiskesamfälligheten. I övrigt gäller de generella fiskerättigheterna för Östersjökusten.

Övrigt

Anläggningsarrende finns upplåtet omfattande ett område av cirka 6 100 m2 i den centrala delen av gårdsskiftet för telemast och teknikbod. Arrendatorer är Telia, med arrendetid 1992-01-01--2041-12-31, 3GIS, med arrendeperiod 2004-05-01--2019-04-30, samt Net4Mobility, med arrendeperiod 2015-03-01-- 2020-02-29. Sammanlagd årlig arrendeavgift erhålls med cirka 10 000 kr. Ungefär 3,5 km nordväst om Långalma gård finns den mycket aktiva Öregrunds golfklubb som bildades i början på 1990-talet. För mer information om klubbens verksamhet se http://www.oregrundsgk.com

Rättsförhållande

Fastighet

Östhammar Långalma 15:1

Ägare

Anne Tampere 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 145,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,0 ha
Impediment 7,3 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 17,4 ha
Övrigmark 24,2 ha
Vatten 13,8 ha
Summa: 149,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 455 000 kr
Skogsimpediment 35 000 kr
Åkermark 418 000 kr
Betesmark 70 000 kr
Tomtmark 410 000 kr
Bostadsbyggnader 1 727 000 kr
Ekonomibyggnader 216 000 kr
Summa: 7 331 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 758 600 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Victor Vretlund
Skogsmästare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Långalma gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning