Långviken

Skogsskiften utanför Iggesund. 90 hektar produktiv skogsmark. Jakt i jaktklubb.
Areal: 106 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2018
Välarronderade skogsskiften strax utanför orten Iggesund och Holmens industrier. Försäljningsobjektet omfattar ca 90 hektar produktiv skogsmark och ett mindre område inägomark. Medelboniteten uppgår till 4,5 m3sk per hektar och år och virkesförrådet till ca 6 900 m3sk. Jakt i Kyrkbyn Kvavtjärns jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

I försäljningsobjektet ingår enligt skogsbruksplan 1,4 hektar inägomark.

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i augusti 2012 av Mellanskog. Planen har sedan dess ajourhållits med tillväxtberäkning och justering för utförda åtgärder, senast av Love Persson | Areal hösten 2018. Enligt planen uppgår försäljningsobjektets produktiva skogsmarksareal till 91,1 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 900 m3sk och boniteten till ca 4,5 m3sk/ha/år. Volymen fördelar sig på 46 % tall, 29 % gran och 25 % löv. För närmare information se skogsbruksplanen.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Kyrkbyn Kvavtjärns jaktklubbs område om totalt ca 1 000 ha. För mer information kontakta sekreterare John Erik Florén, telefonnummer 070-241 16 85.

Nyckelbiotoper

Försäljningsobjektet berörs av två nyckelbiotoper med beteckning N 13205-1997 och N 13207-1997. Två angränsande ytor har av Skogsstyrelsen klassats som område med höga naturvärden och fått beteckning N 13206-1997 och N 17573-1997. Se karta på sida 29 i prospektet där röd markering är nyckelbiotop och guldfärgad markering höga naturvärden.

Naturvårdsavtal

Nuvarande ägare tecknade år 2003 ett naturvårdsavtal bl a för områden utpekade som nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. Avtalet följer försäljningsobjektet. Ingen ytterligare ersättning kommer att betalas ut. Berört område motsvarar ungefär avdelningarna 101, 103, 105 och 108 i skogsbruksplanen. Se karta sida 29 i prospektet där området berört av naturvårdsavtalet är lilafärgat.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Njutångers Kyrkby 6:60, omr av

Ägare

Anders Jakobsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Berg/hällmark 5,3 ha
Inägomark 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 6,2 ha
Summa: 105,5 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning