Lenninge

Obebyggd skogsfastighet om 61,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 200 m³sk.
Areal: 76 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2019
Obebyggd skogsfastighet om ca 76 ha varav 61,8 ha produktiv skogsmark belägen i Lenninge och Svartbo. Talldominerade marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 8 200 m³sk. Jakt i jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Mellanskog år 2015. Skogsbruksplanen är därefter ajourhållen och uppräknad med tillväxt av Mellanskog i oktober 2019. Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 61,8 ha. Virkesförrådet bedöms uppgå till 8 197 m³sk vilket ger medelförråd om 133 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 68 %, gran 22 % samt löv 10 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Marken i Lenninge ingår i Lenninge-Voxsätter jaktförening som jagar på ca 1 100 ha mark. Jakträtten i Svartbo är upplåten till Svartbo jaktlag som bedriver jakt på ca 700 ha.

Lantmäteriförrättning

Det pågår en lantmäteriförrättning där skogsmark genom fastighetsreglering överförs från Lenninge 9:1 till Lenninge 4:55. Denna försäljning avser Bollnäs Lenninge 4:55 i den omfattning fastigheten har efter avslutad lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen förväntas vara avslutad i november. Alla uppgifter i detta prospekt gällande arealer och virkesförråd osv avser den mark och skog som ingår i denna försäljning.

Vägar

Skiftena i Lenninge har del i Lenninge-Voxsätters vägsamfällighet (Bollnäs Voxsätter GA:1). Skiftet i Svartbo har del i Blecksjövägen (2,46 %).

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop. På västra skiftet i Lenninge, avdelning 22, finns ett område om ca 0,7 ha som klassats som nyckelbiotop med definition "barrnaturskog". På skiftet i Svartbo, norra delen av avdelning 60, finns ett område som klassats som ett område med höga naturvärden.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS LENNINGE 4:55

Ägare

Ulf Lekstrand 3/4
Inga-Lill Karlsson 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,8 ha
Myr/kärr/mosse 10,3 ha
Berg/hällmark 1,2 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 75,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år

Inteckningar

Fastigheten är för närvarande samintecknad med Voxsätter 9:1. Fastighetsägaren har ansökt om dödning och nyteckning. Lenninge 4:55 kommer att överlåtas obelånad samt fri från penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Senast inkomna fastigheter till försäljning