Limbo

Liten gård med jord och skog mellan Falun och Rättvik
Areal: 30 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 850 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2019
Visning:
9/11 kl 12:00
Visning av Fastighetens byggnader sker lördagen den 9:e november kl 12.00. Vänligen anmäl ert deltagande! Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Gård med vackert läge på höjden i Limbo. Till gården hör jord och skog, totalt 26,6 ha skogsmark och 2,2 ha inäga, virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (44)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Uppfört i 1½ plan på stengrund. Regelstomme klädd med stående panel och tegeltak. Kopplade 2-glas fönster. Uppvärmning via eldstäder alt direktverkande el.
Enskilt vatten och enskilt avlopp.
Taxerad bostadsyta 55 m² samt 20 m² biutrymmesyta.
BV kallfarstu, kök med vedspis och sovrum med kamin, wc med handfat.
ÖP Oisolerad trapphall, kallvindsutrymme, isolerat sovrum med kamin.

Gammelstugan

Timrad parstuga på stengrund med tegeltak och enkelglasfönster.
BV Farstu, storstuga, kammare och förvaringsutrymme
ÖP Oinrett öppet kallvindsutrymme.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns och kommer ej heller att upprättas med avseende på byggnadernas standard och avsaknad av uppvärmning.

Driftskostnader

Inga driftskostnader för hushåll såsom uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp m m. finns att redovisa då fastigheten är och har varit obebodd.

Ekonomibyggnader

Ladugård och stall i vinkel

Byggnad i timmer och lösvirke med tegeltak.
Byggnaden inrymmer gamla ladugården som är utriven, loge/verkstad med brädgolv och loft över, slipverkstad. Stall med höloft och loge för förvaring.

Timmerlada

Byggnad i timmer med tegeltak och brädgolv.

Vedbod

Timrad byggnad med plåttak och vidbyggt skjul, brädgolv.

Längan

Sammanbyggt uthus delvis i timmer och delvis i lösvirke under plåttak.
Timrad loge med brädgolv, brädklädd loge med brädgolv i två sektioner, traktorgarage med grusat underlag.

Garage

Enkel byggnad med brädklädd regelkonstruktion. Grusat underlag. El finns draget till byggnaden.

Övriga byggnader

Hönshus
Liten timrad byggnad med plåttak.

Smedja
Timrad byggnad med jordgolv och tegeltak.

Rökbastu
Timrad med plåttak.

Jordkällare

I stort sett alla byggnader är i gott skick för sin ålder, de är skötta och taken är omsedda.

Skog och mark

Åker och beten

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 2,2 ha inägomark. Merparten ligger i direkt anslutning till gården. Marken slås årligen.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 26,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 142 m³sk, vilket motsvarar ca 81 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 77 % av virkesförrådet medan gran har 9 % och lövträd har 14%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 106 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor.

Inventeringen är gjord av Mellanskog i april 2014. Skogsbruksplanen har ajourförts med utförda åtgärder och räknats upp med 5 års teoretisk tillväxt tom 2019.

Natur och kultur

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden eller Fornlämningar.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Gopa jaktlags marker. Ansökan om att bilda viltvårdsområde är under handläggning. Areal ca 1 700 ha. Gemensam älgjakt på hela området och småviltjakt på egen mark för närvarande. Älgtilldelningen 2019 är 3+3. Kontaktperson: Peter Beck, 070 307 2118

Fiske

Fastigheten är belägen inom Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening. Mer information finns på deras hemsida; https://bjursasleksandsfvof.se

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Limbo3:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,6 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 29,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 432 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Tomtmark 192 000 kr
Bostadsbyggnader 256 000 kr
Ekonomibyggnader 66 000 kr
Summa: 976 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har två penninginteckningar, 163 100 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga glesbygdsområde. Den som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger behöver inte ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Senast inkomna fastigheter till försäljning