Lindhult

Skogsgård med virkesförråd 28 530 m3sk. Jakträtt. Även juridisk person kan förvärva.
Areal: 160 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 19 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/1 2019
På uppdrag av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utbjudes fastigheten Markaryd Traryds-Lindhult 1:10 till försäljning.
Gården Lindhult är en tilltalande större skogsfastighet i utmärkt arrondering belägen ca 25 km nordöst om Markaryd.
Vacker rymlig mangårdsbyggnad med fina proportioner samt sedvanlig äldre ekonomibyggnation.
Total areal ca 160 ha, varav ca 137,2 ha produktiv skogsmark, ca 16,7 ha myrimpediment, ca 3,8 ha jordbruksmark samt ca 2,3 ha övrig mark och vatten.
Skogsmarken är omväxlande med fina virkesrika granbestånd med hög bonitet (8,1) för god värdetillväxt och långsiktig avkastning. Bedömt virkesförråd ca 28 530 m3sk (medeltal 208 m3sk/ha). Skogsmarken är lätt tillgänglig via utbyggt skogsbilvägnät. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds.
Jakträtten är tillgänglig för ny ägare direkt på tillträdesdagen.
Nämnas bör att inget förvärvstillstånd erfordras, varken för fysisk person eller juridisk person.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 19,0 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (69)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppskattad byggnadsstorlek ca 100 kvm (yttermått ca 8 m x 12 m plus veranda). Nybyggnadsår 1880, bostadsyta 160 kvm, biutrymmesyta 120 kvm och standardpoäng 29 enligt fastighetstaxering. Byggnaden innehåller sex rum och kök plus hallar och komplementutrymmen.
Byggnadskonstruktion i 1 1/2 plan, trästomme, stengrund i murverk av fina stenblock med hög stenfot, sadeltak med tegelpannor (plåttak på veranda), två skorstenar med huv, taksteg och takavvattningsdetaljer. Kopplade 2-glasfönster med spröjs samt fasad av gulfärgad locklistpanel med vita detaljer. Huvudentré via veranda med snickarglädje, frontespis på fram- och baksidan, groventré på framsidan samt utvändig källarnedgång på norra kortsidan. Nytt fasadmätarskåp. TV-antenn.
Mangårdsbyggnaden är f.n. obebodd. Efter genomförd renovering/modernisering har byggnaden mycket goda förutsättningar för såväl permanent- som fritidsboende.

Planlösning bottenvåning
Huvudentré med pardörrar till välkomnande hall med förråd och trappa till övervåningen. Badrum (plastmatta), WC, handfat och dusch. Sovrum med brunfärgad kakelugn. Allrum med ljusgulfärgad kakelugn. Stor sal med vacker vit kakelugn. Stort kök med spiskåpa, eldstad med gjutjärnsdekorationer, bakugn och förråd. Mindre kök innehållande blåfärgad äldre köksinredning, diskbänk, diskmaskin, spis och mindre kylskåp. Groventré med pardörrar till farstu med hyllor och klädförvaring. Spegeldörrar. Golv av trä. Innertak av trä. God invändig takhöjd.

Planlösning övervåning
Trappa till stort centralt allrum och vacker vit kakelugn. Badrum (plastmatta) med snedtak, WC, handfat och garderob. Sovrum. Snedgarderob. Stort sovrum med snedgarderob och trappa till oinredd vind samt badrum (plastmatta) med snedtak, WC, handfat och badkar. Spegeldörrar, vissa handmålade med motiv. Golv av trä och laminat. Innertak av träpanel och skivor. God invändig takhöjd.

Källare
Källare under del av byggnaden med betonggolv. Utvändig källarnedgång till pumprum/tvättstuga med hydrofor (300 liter), vattenpump, varmvattenberedare och tvättmaskin. Två förrådsutrymmen (mat- och vinkällare).

Övrigt
Uppvärmning av byggnaden sker genom elradiatorer och eldstäder. Eldstäderna är inte godkända för eldning då de ej har använts under senare tid, varpå sotning och brandskyddskontroll erfordras via Skorstensfejarmästare.
Enskilt vatten via grävd stensatt vattenbrunn med brunnshus belägen på gårdsplanen. Vattenkvalitet/-kvantitet ej känd.
Enskilt avlopp via äldre avloppsanläggning. Inventering av enskilda avlopp pågår och i samband med detta kan krav komma att ställas från Markaryds kommun om ny enskild avloppsanläggning.

Tomtmark
Tomtmarksareal 3 000 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen ligger högt, vackert och naturskönt inbäddad bland äldre ädellövskog och öppen jord. Lättskött trädgård med gräsmatta, prydnadsbuskar, flaggstång, uteplats, stenmur m.m.

Driftskostnader
Mangårdsbyggnaden (f.d. fritidsbostad) har under ett antal år varit obebodd varpå aktuella driftskostnader saknas. Den kommunala fastighetsavgiften 2018 uppgår till 6 473 SEK/år (0,75 % x taxeringsvärde 863 000 SEK avseende bostad och tomt). Eftersom säljaren har ägt fastigheten under en begränsad tid finns ej kostnadsuppgifter tillgängliga för elektricitet, sophämtning, slamtömning, sotning och försäkring.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende mangårdsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsstorlek ca 180 kvm. Uppförd i trä, stengrund och tak av plåt/eternit. Takavvattningsdetaljer. El finns. Stalldel på bottenvåningen med takhöjd ca 2,2 m, enkel träinredning, trappa till övervåningen, indraget vatten (funktion ej känd) samt betonggolv. Vagnslider. Loge med foderutrymmen på övervåningen.

Garage

Uppskattad byggnadsstorlek ca 110 kvm. Uppförd i trä, stengrund/blockgrund och plåttak.
Takavvattningsdetaljer. El finns. Snickarbod. Utedass. Förråd/verkstad klädd med spånskivor.
Två vedbodar. Bilgarage med betonggolv och trappa till övervåning (del av byggnaden).
Garage/verkstad med betonggolv via port på baksidan. Mindre snedtak med vedförråd på ena kortsidan.

Hönshus

Uppskattad byggnadsstorlek ca 50 kvm. Uppförd i trä, blockgrund och plåttak. Takavvattningsdetaljer, 2-glasfönster och betonggolv. El finns. Utrymme innehållande fyra hönsburar med var sin hönspassage till hönsgård på baksidan.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via Sydved, november 2017. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 137,2 ha och dess virkesförråd till ca 27 560 m3sk. 2018 års volymtillväxt tillkommer med ca 970 m3sk. Sålunda bedöms virkesförrådet på fastigheten vid försäljningstidpunkten uppgå till ca 28 530 m3sk (medeltal 208 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 8,1 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 22 % tall, 72 % gran, 4 % löv, 1 % bok och 1 % ek. Andel gallringsskog G1 och G2 uppgår till ca 54 % av skogsmarksarealen (drygt 15 000 m3sk). Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 8 % av arealen. Sammanlagt ca 27 % av arealen utgörs av föryngringsavverkningsskog S1 och S2 (drygt 10 000 m3sk).

Skogen bedöms vara välskött, produktionsinriktad och håller mycket god arrondering. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds. Medelboniteten är hög vilket borgar för god tillväxt, stabil långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken. Drivningsavstånden är korta via drygt 3,5 km skogsbilväg som ger god tillgänglighet till skogsmarken.

Impediment

Impedimentsarealen uppgår till ca 16,7 ha enligt skogsbruksplanen och utgörs av delvis trädbevuxen myrmark.

Inägomark

Jordbruksmarken disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Den öppna jorden omfattar ca 3,8 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt Jordbruksverket finns tre jordbruksblock på fastigheten om totalt ca 2,15 ha. Stödrätter för gårdsstöd finns ej.

Jordbruksblock Areal
6268-377-0814 0,99 ha, åker
6268-377-1921 0,29 ha, åker
6268-377-1027 0,87 ha, bete

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Jaktmarkens storlek är tilltalande med dess fina viltbiotoper. Goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt, exv. älg, rådjur och vildsvin.

Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Göteryds Älgskötselområde. För vidare information om älgskötselområdet, se hemsida: https://www.svenskalag.se/gaso
Älgjakten bedrivs f.n. som gemensamhetsjakt via Lindhults älgjaktlag som omfattar ca 1 000 ha.
Tilldelning innevarande älgjaktsäsong uppgår till två vuxna och två kalvar enligt uppgift.

Vatten

Strax söder om gårdscentrum finns en trevlig vattendamm inkl. ö. Dammen ger goda möjligheter till rekreation och ett fint tillhåll för viltet och fågelliv. Inom fastighetens västra del återfinns ytterligare ett mindre viltvatten omgiven av skogsmark.

Kort om omgivningarna m.m.

Försäljningsobjektet är lättillgängligt belägen med närhet till bl.a. Strömsnäsbruk (ca 7 km), Markaryd (ca 25 km), Älmhult (ca 30 km), Helsingborg (ca 100 km) och Malmö (ca 160 km).

För vidare samhällsinformation, se Markaryds kommuns hemsida: http://www.markaryd.se

Rättsförhållande

Fastighet

MARKARYD TRARYDS-LINDHULT 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 160,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 8601000 kr

Inteckningar

Antal 10 st
Totalt belopp 250 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Lindhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning