Linghed

Fastighet med gott virkesförråd och hög andel avverkningsbar volym. Årlig utdelning från besparingsskogen. Fina möjligheter till jakt och fiske
Areal: 103 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 700 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2019
Skog, åkermark och andel i Svärdsjö besparingsskog med vindkraftspark. 77,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 15 200 m³sk varav ca 9 000 m³sk i avverkningsbar ålder.
4,8 ha åkermark fördelat på tre skiften, belägna i Linghed. Två av dem gränsar vackert till vatten i Sör- och Norr Lingan.
Fastigheterna ingår i Jaktvårdsförening, 8 500 ha. I försäljningsobjektet ingår fyra fastighetsbeteckningar varav två består av åker och två av skogsmark. Skog och åkermark kan förvärvas var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 77,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 15 208 m³sk, vilket motsvarar ca
196 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 57 % av virkesförrådet medan gran har 39% och lövträd 4%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,0 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 424 m³sk/år.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog i december 2017.
Skogsbruksplanen har skrivits fram med ett års tillväxt, tom dec 2018.

På skifte 6, Näverbergsvägen finns en timmerlada Ladan överlåtes i befintligt skick och utan avstädning.
Stora Enso anlägger en ny skogsbilväg angränsande till NV hörnet av skifte 11, avd 42, Hötjärn. Vägen beräknas bli färdigställd 2020. Kontaktperson på är Nils Pettersson, 072 521 3047.
Svärdsjö Svartnäs besparingsskog, Fastigheterna Linghed 21:1 och 19:18 äger andel i Svärdsjö Svartnäs besparingsskog, 5 646 ha.
Besparingsskogen bedriver ett aktivt skogsbruk samt vindkraftsverksamhet. 2018 var utdelningen från besparingsskogen ca 12 000kr. Information om besparingsskogen och dess verksamheter hittar du på deras hemsida: www.svardsjobesparingsskog.se

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen åkermark till 4,8 ha + 1,1 ha röjningsskog, fördelat på 3 skiften och två registerbeteckningar, Linghed 21:1 och 19:3.
Inägomarken är brukad och upplåten enligt muntlig överenskommelse brukningssäsongen 2019. På skifte 3, Ängena finns en timrad änslada med plåttak. Ladan
överlåtes i befintligt skick och utan avstädning.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar. Källa SeSverige.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar,
sjöar och vattendrag.

Jakt

Marken ingår i Linghed-Hökviken Byamäns Jaktvårdsförening och där ingår tre olika jaktlag. Arealen uppgår till ca 8 500 ha.
Rätten att jaga är tillgänglig för ny ägare from tillträdet och när avtal tecknats med Jaktvårdsföreningen.
I dagsläget nyttjas inte jakträtten av markägaren utan denne erhåller 1 700 årligen från jaktvårdsföreningen.
Kontaktperson: Sune Björs, 076 849 6340.

Fiske

Lingheds FVOF bjuder på flera välskötta och fiskrika vatten. Mot lösen av årskort för fiskerättsinnehavare får man tillgång till fiske i ett stort antal sjöar samt
kräftfiske. Mer information finns på hemsidan; www.linghedsfiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

FALUN LINGHED 21:10, 19:18, 21:1 och 19:3

Ägare

Margareta Dalin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 103,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,5 ha
Myr/kärr/mosse 20,4 ha
Inägomark 4,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 103,4 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga att fastigheten är belägen inom Omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan äravgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Senast inkomna fastigheter till försäljning