Tesås Perstorp

Virkesrik skogsfastighet med hög bonitet, torpstuga, strand mot Västra Hökasjön samt jakt o fiske. 28 km Ö Ljungby.
Areal: 39 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/11 2017
Visning:
4/11 kl 13:00
OBS! Föranmälan om deltagande krävs, vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare. Välkommen!
Fastigheten Ljungby Tesås 3:16 utbjudes till försäljning enligt uppdrag. Virkesrik skogsfastighet om ca 39 ha i ett välarronderat skifte belägen i brytpunkten mellan Ljungby, Alvesta och Värnamo kommun. Grandominerad produktiv skogsmark ca 35 ha med hög bonitet. Stora avverkningsmöjligheter erbjuds. Fastigheten gränsar mot Västra Hökasjön och är bebyggd med en enkel torpstuga lämpad som jakt-/fritidsbostad. Jakträtten disponeras av köparen från och med 2018-07-01. Fiskerätt finns i ett flertal sjöar och vattendrag. Fastigheten är belägen ca 28 km öster om Ljungby och ca 22 km väster om Alvesta. Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande med prisidé 4,0 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpstugan Perstorp

Uppskattad byggnadsarea ca 45 kvm (yttermått ca 9 m x 5 m). Nybyggnadsår ej känt, uppskattningsvis sekelskiftet 1800/1900-tal. Byggnaden innehåller två rum och kök plus hall och oinredd vind. Byggnaden är ej upptagen i fastighetstaxeringen varvid taxerad boyta och standardpoäng ej finns att tillgå.
1 1/2-plansbyggnad med timmerstomme, stengrund, sadeltak med betongtakpannor, skorsten, fasad av rödfärgad stående locklistpanel med vita detaljer samt 1-glasfönster. Huvudentré på framsidan via pardörrar. Groventré på baksidan.
Byggnaden används idag som jaktbostad och bedöms ha bra potential för renovering/modernisering.

Planlösning
Huvudentré till liten hall. Sovrum. Allrum med kamin samt dekorativ väggmålning på murstocken.
Enkelt kök med vedspis och bakugn samt trappa till övervåning/vind lämplig att inreda till sovloft.
Invändig takhöjd ca 1,90 m på bottenvåning. Trägolv samt äldre mattor. Spegeldörrar.

Övrigt
Uppvärmning genom eldstäder (kamin, vedspis och bakugn, f.n. eldningsförbud). Eldstäderna har ej använts under lång tid varvid eldstäder och rökgångar erfordrar sotning och godkänd brandskyddskontroll av Skorstensfejarmästare före eldning plus ev. reparationsåtgärder av fackman.
Enskilt vatten via grävd stensatt vattenbrunn med överbyggnad. Kvalitet/kvantitet ej känd.
Elektricitet, vatten och avlopp saknas i byggnaden. Två torrklosetter uppförda i trä med plåttak.
Enskilt och ostört belägen naturtomt omgärdad av lövträd. Bilväg finns fram till tomtplatsen.

Driftskostnader
Kommunal fastighetsavgift 173 kr/år
Försäkring 1 477 kr/år
Summa* 1 650 kr/år

*) Inga kostnader avseende elektricitet, sophämtning, slamtömning och sotning i dagsläget.

Ovanstående driftskostnader per år för torpstugan avser nuvarande förhållanden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Energideklaration avseende torpstugan på fastigheten kommer ej att upprättas av säljaren.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns två nyupprättade skogsinventeringar, se bilagt utdrag ur respektive dokumentation.

Skogsstyrelsen, september 2017.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 35,2 ha med totalt virkesförråd ca 6 842 m3sk (motsvarar medeltal 194 m3sk/ha). Trädslagsfördelning 8 % tall, 84 % gran och 8 % löv. Medelboniteten anges till 8,7 m3sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 300 m3sk. Av skogsmarksarealen utgör ca 45 % gallringsskog G1 (ca 3 000 m3sk). Andel föryngringsavverkningsskog S1 och S2 uppgår till ca 34 % av arealen (ca 3 610 m3sk). Andel röjningsskog R2 uppgår till ca 18 % av arealen. Utöver den produktiva skogsmarken finns ca 2,7 ha myrimpediment.

Vida Skog, augusti 2017.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 35,6 ha med totalt virkesförråd ca 5 705 m3sk (motsvarar medeltal 160 m3sk/ha). Trädslagsfördelning 9 % tall, 87 % gran och 4 % löv. Medelboniteten anges till 8,9 m3sk/ha och år. Årlig tillväxt ca 250 m3sk. Av skogsmarksarealen utgör ca 45 % gallringsskog G1 (ca 2 450 m3sk). Andel föryngringsavverkningsskog S1 och S2 uppgår till ca 32 % av arealen (ca 2 840 m3sk). Andel röjningsskog R2 uppgår till ca 16 % av arealen. Utöver den produktiva skogsmarken finns ca 2,7 ha myrimpediment.

Observera att vid all skogsuppskattning av stående skog finns en osäkerhet i noggrannheten i angivna siffror. I och med att volymsuppgifterna i de båda skogsinventeringarna skiljer sig till viss del skall det betonas att köparen själv, eller med sakkunnig, kontrollerar skogsinnehållet inom fastigheten. Se även nedanstående punkt ”Undersökningsplikt/besiktning”.

Skogen är produktionsinriktad och håller mycket god arrondering. Medelboniteten är hög vilket borgar för god tillväxt, långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är fri att disponera för köparen från och med 2018-07-01, se punkten ”Servitut/nyttjanderätter” nedan. Jaktmarken erbjuder spännande jakttillfällen efter bl.a. älg, rådjur, vildsvin och hare.
Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Berga-Ryssby Älgskötselområde.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt (andel i samfällt fiske) i delar av sjön Tjurken, Helgaån, Immen, ån mellan Västra Hökasjön och Tjurken samt Gölasjön. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.
Fastigheten berörs även av Tjurken med flera sjöars fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV11/92). För ytterligare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida: http://www.tjurkensfiske.se/

Fastigheten angränsar mot Västra Hökasjön med möjlighet att förtöja båt vid stranden.
Vattenområdet närmast fastighetens strand bedöms tillhöra fastigheten enligt jordabalken 1 kap. 5 §.
Normalt sett har mantalsfastigheter fiskerätt i form av andel i samfällt fiske i vatten inom det egna skifteslaget och vattnet är enskilt hörande till strandfastigheterna. Ljungby Tesås 3:16 utgör mantals- och strandfastighet.

Kort om omgivningarna m.m.

För information om Tesås med omnejd, se följande hemsida: http://www.malaskog.se/
För vidare samhällsinformation, se Ljungby, Alvesta och Värnamo kommuners hemsidor:
http://www.ljungby.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.varnamo.se/

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Ryssby (ca 11 km), Alvesta (ca 22 km), Ljungby (ca 28 km), Växjö (ca 37 km), Värnamo (ca 56 km), Älmhult (ca 62 km), Helsingborg (ca 153 km) och Malmö (ca 210 km).

Rättsförhållande

Fastighet

Ljungby Tesås 3:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2014
Skogsmark 2 954 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Tomtmark 23 000 kr
Summa: 2 987 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 6 600 kr
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Tesås Perstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning