Ljusnedal

Budgivning pågår!
Obebyggd skogsmark belägen inom ca 5 km avstånd från Funäsdalen i Härjedalen.
Areal: 138 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 21/1 2019
Här en ungskogsdominerad fastighet om tre ägofigurer som alla är lättillgängligt belägna invid riksväg 84, strax sydost om Funäsdalen. Fastigheten omfattar ca 72 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Del av fastigheten kan komma att tas i anspråk för en avloppsanläggning som Härjedalens kommunen avser att etablera.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2010. Inför försäljningen har planen tillväxtberäknats och justerats för utförda åtgärder. De åtgärder som utförts sedan planen upprättades är röjning i avdelning 11, gallring i avdelning 12, sådd i avdelning 21 och avverkning inom avdelningarna 31, 32, 34 och 35. Enligt den justerade skogsbruksplanen, som bifogas, så uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 72,3 ha. Virkesförrådet har beräknats till 2 177 m³sk och har trädslagsfördelningen tall 72%, contorta 19%, gran 6% och löv 3%. Boniteten anges till 3,2 m³sk per hektar och år.

Återbeskogning

Avdelningarna 31, 32, 34 och 35 har behov av återbeskogningsåtgärder efter avverkning som utförts 2013. Säljarna har avvaktat med utförande av dessa åtgärder då avdelningarna kan komma att beröras av den avloppsanläggning som Härjedalens kommun har för avsikt att etablera på fastighetens östra skifte. Se sidan 9 för vidare information. Säljarna har erhållit dispens från Skogsstyrelsen om att återbeskogningsåtgärder inte behöver utföras i avvaktan på besked.

Jakt och fiske

För jakt efter älg ingår fastigheten idag i Sörmons jaktlag som omfattar ca 4 700 ha. Ny ägare har att själv ansöka om möjligheterna till ingående i jaktlaget. Kontaktperson är Bror Klockervold, jaktledare, och som nås på mobil: 070-267 83 51. Jakt efter småvilt bedrivs enskilt.

Fisket administreras av Funäsdalens fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

HÄRJEDALEN FUNÄSDALEN 72:8

Ägare

Kurt Olsson 1/3
Kjell Olsson 1/3
Leif Olsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 139,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,3 ha
Impediment 17,6 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 94,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 549 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 572 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning