Lohärads-Råby

Charmig stuga vid Fyrsjön. Skog, jakt och fiske ingår, 50 min från Stockholm.
Areal: 31 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2019
Visning:
22/9 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande på visningen.
24/9 kl 16:00
Vänligen anmäl ert deltagande på visningen.
Lohärads-Råby 3:15 är belägen cirka 10 km fågelvägen NV om Norrtälje eller 50 minuters bilfärd från Stockholm. Fastigheten är bebyggd med en charmig stuga i enklare standard som har ett fantastiskt fint läge på en sjötomt invid den idylliska Fyrsjön. Den totala arealen omfattar cirka 31 ha i ett skifte, varav drygt 29 ha utgör bördig skogsmark med ett totalt virkesförråd om 3 600 m3sk, med tyngdpunkt i växtliga ung- och gallringsskogar. Markerna ger också goda tillfällen till jakt-, fiske- och naturupplevelser, där jakt- och fiskerätten disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen. På fastigheten finns också möjligheter att finna andra trevliga boplatser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (28)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Den charmfulla stugan med enkel standard uppfördes 1949 och placerades omkring 25 m från Fyrsjöns östra strand på en höjdsträckning med fin utsikt över vattnet. Byggd i ett plan på torpargrund av betongsten med stomme av trä, fasad med stående träpanel, okopplade fönster förutom ett fönster med två glas kopplade i fönsterbågar, under sadeltak klätt med tvåkupigt tegel. Stugan är renoverad på 1970-talet. Åt sydost finns en veranda vidbyggd 2018 och invid nordöstra gaveln finns en uteplats på trädäck uppförd 2016. Bedömd byggnadsarea om cirka 7,2 x 4,1 meter. Taxerad boarea om 22 m2, som rymmer ett rum, kök med trinett och liten hall. Uppvärmning via elradiatorer samt vedspis i köket. Vedspisen har nyttjats fram till hösten 2017 då sotning skulle ha skett, men av administrativa skäl inte blev av. Efter att sotning skett bör nyttjande av vedspisen kunna ske igen. Sommarvatten, för diskändamål, pumpas upp från Fyrsjön till vattenkran vid nordöstra gaveln. Det finns en grävd vattenbrunn söder om stugan som dock inte använts på lång tid. Avlopp saknas. Torrdass finns i del av förrådsboden sydost om stugan.

Goda möjligheter torde finnas att erhålla bygglov från Norrtälje kommun för utbyggnad och modernisering av stugan.

Nedanför stugan finns en bryggplats, som nyttjats sedan huset uppfördes 1949.

Förrådsbod

Ett stycke sydost om stugan finns en förrådsbod som även inrymmer torrdass. Uppförd på plintar av natursten, stomme av trä med stående träfasad under pulpettak klätt med korrugerad plast. Byggarea om cirka 4 x 2,5 meter.

Bakom förrådsboden finns två s.k. Roslagskomposter för godkänd kompostering av mat- och latrinavfall.

Energideklaration

Energideklaration har ej upprättats och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: Cirka 4 700 kr (2018)
Renhållning: 1 500 kr
Försäkring: 2 500 kr
Vägavgift (Råby Vägsamf): 4 150 kr (2019)
Fastighetsavgift: 5 805 kr (2019)

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan finns det inom fastigheten inägor om 0,8 ha fördelat över tre mindre skiften belägna på den södra delen av fastigheten. Inägorna disponeras för närvarande av ägaren som tillser att betesputsning sker. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Via Stora Enso upprättades en ny skogsbruksplan sommaren 2018. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 29,4 ha med ett uppskattat virkesförråd per utgången av 2018 om cirka 3 400 m3sk, vilket innebär ett medelförråd om 117 m3sk/ha. Med beaktande av tillväxten för 2019 bör det totala virkesförrådet nu vara cirka 3 600 m3sk. Skogsmarken är bördig med en beräknad medelbonitet om 8 m3sk/ha. Åldersklassfördelningen är spridd med en större andel ung skog. Virkesförrådet fördelas över 14 % tall, 36 % gran och 50 % löv, varav 18 % björk. Vägnätet kring skogen är bra och ger god tillgänglighet för såväl skogsbruk som jakt.

För mer information om skogen, se bilagd skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har registrerat en nyckelbiotop på fastigheten, belägen inom del av avdelning 6 i skogsbruksplanen. Nyckelbiotopen är klassad som lövrik barrnaturskog.

Jakt

Lohärads-Råby 3:15 inrymmer möjligheter till spännande jaktupplevelser. Jakträtten på fastigheten har varit upplåten till 2019-06-30, vilket innebär att jakträtten nu är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Vilttillgången utgörs i huvudsak av älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt, vilka finns etablerade på markerna. Även dovhjort har observerats i omgivningarna kring fastigheten.

För en ny ägare kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas att ansluta sin mark till jaktlag som är verksamma kring fastigheten.

Fiske

Fastighetens västra gräns ansluter till den idylliska Fyrsjön. Formellt utgörs den norra delen av Fyrsjön inklusive viss strandzon av samfälligheten Lohärads-Råby S:5, i vilken Lohärads-Råby 3:15 inte har någon ägarandel. I anslutning till att fastigheten 1968 avstyckades från stamfastigheten Råby 3:8, överfördes emellertid stamfastighetens hela andel i fisket i Fyrsjön till Lohärads-Råby 3:15. Enligt uppgift disponerar därmed fastigheten själv fiskerätten inom den norra delen av Fyrsjön. Här erbjuds trevligt fiske efter både gädda och abborre och inte minst finns förekomst av den ovanliga svenska flodkräftan.

Övrigt

Cirka 70 meter norr om stugan finns en badplats som tidigare Norrtälje kommun arrenderade. Arrendet har upphört sedan många år, men badplatsen nyttjas fortfarande sporadiskt av gäster från trakten.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Lohärads-Råby 3:15

Ägare

Henrik Aspeborg 1/3
Håkan Aspeborg 1/3
Axel Aspeborg 1/6
Amanda Aspeborg 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,4 ha
Inägomark 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 31,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 987 000 kr
Åkermark 82 000 kr
Betesmark 18 000 kr
Tomtmark 694 000 kr
Bostadsbyggnader 80 000 kr
Summa: 2 861 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Lohärads-Råby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning