Bråna

Skogsgård med 20 550 m3sk. Stora avverkningsmöjligheter. Jakt-, fiske- och strandrätt.
Areal: 90 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/4 2019
Visning:
23/3 kl 10:00
Föranmälan om deltagande till undertecknad fastighetsmäklare.
30/3 kl 10:00
Föranmälan om deltagande till undertecknad fastighetsmäklare.
Fastigheten Markaryd Bråna 1:2 utbjudes till försäljning. Virkesrik skogsgård med tilltalande arrondering lättillgängligt belägen ca 15 km nordöst om Markaryd.
Gårdscentrum med avskilt lugnt läge hållande rymlig mangårdsbyggnad uppförd i traditionell småländsk byggnadsstil samt sedvanlig äldre ekonomibyggnation, som efter upprustning erbjuder ett trivsamt lantligt boende.
Total areal ca 90 ha, varav ca 83 ha produktiv skogsmark och ca 4,5 ha öppen jord.
Grandominerad skogsmark med bedömt virkesförråd ca 20 550 m3sk (medeltal 248 m3sk/ha) och god bonitet (8,1). Betydande avverkningsmöjligheter erbjuds, hela ca 13 290 m3sk utgör huggningsklass S1 och S2.
Jakt- och fiskerätt. Strandrätt mot ån Lagan.
Fastigheten säljes via öppet budgivningsförfarande med utgångspris 13,5 milj. SEK.

Avdelningsbeskrivning över skogsmarken kan rekvireras från undertecknad fastighetsmäklare Daniel Nordin, telefon 0372-440 20, e-post [email protected]
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (54)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppskattad byggnadsstorlek ca 140 kvm. Nybyggnadsår 1850, bostadsyta 172 kvm, biutrymmesyta 21 kvm och standardpoäng 9 enligt fastighetstaxering. Byggnaden innehåller 6 rum och kök plus hallar och komplementutrymmen.
Byggnadskonstruktion i 2 plan, trästomme av liggande timmer, stengrund/delvis murad källargrund, sadeltak av korrugerad plåt, vindskivor med snickarglädje, två skorstenar, takstege, takavvattningsdetaljer, 2-glasfönster på bottenvåning, 3-glasfönster samt några 1-glasfönster på övervåning samt fasad av rödfärgad locklistpanel med vita detaljer. Huvudentré via fin glasveranda (1-glas) på framsidan. Groventré via tillbyggnad på baksidan samt utvändig källarnedgång på ena kortsidan.
Mangårdsbyggnaden är f.n. obebodd. Efter genomförd renovering/modernisering har byggnaden mycket goda förutsättningar för såväl permanent- som fritidsboende.

Planlösning bottenvåning
Huvudentré till välkomnande hall klädd med träpanel, klädförvaring och trappa till övervåningen. Två allrum. Stort finrum. Kök innehållande äldre köksinredning, diskbänk och plats för eldstad/spis.
Tillbyggnad innehållande hall, skafferi, städskåp och toalettrum med WC och handfat.
Golv med äldre mattor (underliggande trägolv). Innertak målade släta och trä. Släta innerdörrar. Invändig takhöjd ca 2,4 m.

Planlösning övervåning
Trappa till hall med väggmålningar, trappräcke och elcentral. Sovrum. Stor garderob. Badrum (plastmatta) med WC, handfat och badkar. Sovrum med öppen spis. Sovrum med garderob.
Oinrett vindsrum med trappa till inredningsbar 3:e vind.
Golv av trä samt äldre mattor (underliggande trägolv). Innertak målade släta och trä. Spegeldörrar. Invändig takhöjd ca 2,2 m.

Källare
Källare under del av byggnaden med betonggolv. Utvändig källarnedgång till pumprum med hydrofor (elektrisk pump i vattenbrunn). Matkällare. Pannrum med oljepanna (CTC, 1965), elpatron (NIBE, 1985), oljetank (3 m3) samt elcentral. Köparen svarar för skrotning av oljecisternen inkl. erforderlig anmälan till miljö- och byggenheten vid Markaryds kommun.

Övrigt
Installationer finns i byggnaden med väggradiatorer via vattenburen centralvärme (systemet är fyllt med frostskyddsvätska enligt säljaren) kopplat till oljepanna/elpatron. Uppvärmningsanläggningen har ej använts under en längre tid.
Godkänd brandskyddskontroll inkl. sotning erfordras via Skorstensfejarmästare för byggnadens eldstäder före eldning.
Enskilt vatten via grävd vattenbrunn (anlagd ca 1998 enligt säljaren) belägen norr om mangårdsbyggnaden. Vattenkvalitet/-kvantitet ej känd.
Enskilt avlopp via äldre avloppsanläggning (2-kammarbrunn enligt säljaren). Inventering av enskilda avlopp pågår och i samband med detta kan krav komma att ställas från Markaryds kommun om ny enskild avloppsanläggning i det fall avloppet avses att användas.

Tomtmark
Tomtmarksareal 1 000 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen ligger högt, vackert och avskilt belägen omgiven av öppen jord. Lättskött trädgård med gräsmatta, äldre lövträd, prydnadsbuskar m.m.

Driftskostnader
Elektricitet ca 4 000 SEK/år
Sophämtning - SEK/år
Sotning - SEK/år
Slamtömning - SEK/år
Kommunal fastighetsavgift 1 830 SEK/år
Försäkring ca 4 700 SEK/år
Summa ca 10 500 SEK/år

Mangårdsbyggnaden har varit obebodd under en längre tid. Ovanstående driftskostnader per år för mangårdsbyggnaden avser nuvarande förhållanden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan av förklarliga skäl komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende mangårdsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsstorlek ca 240 kvm. Uppförd i trä, stengrund och tak av plåt/eternit.
Ny gavel i söder. Stalldel med takhöjd ca 2,3 m, betonggolv och enkel träinredning. Loge med foderutrymmen. Stalldel på nedre våning med takhöjd ca 2,1 m, betonggolv och enkel träinredning.

Loge

Uppskattad byggnadsstorlek ca 200 kvm. Uppförd i trä, stengrund och tak av plåt/eternit.
Ny gavel i söder. Loge med foderutrymmen. Förråd med trappa upp till mindre magasin på loftet.

Förråd

Uppskattad byggnadsstorlek ca 100 kvm. Uppförd i trä, stengrund, skorsten och plåttak. Vedbod, utedass, f.d. brygghus och snickarbod med trappa upp till mindre magasin samt förråd på loftet. Garage/rotfruktsförråd på nedre våning.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via SÖDRA, planläggare Kurt Bodström, februari 2019. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 83,0 ha och dess virkesförråd till ca 20 550 m3sk (medeltal 248 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 8,1 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 14 % tall, 82 % gran, 4 % löv och < 1 % ädellöv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 33 % av skogsmarksarealen (ca 6 270 m3sk). Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 10 % av arealen. Sammanlagt ca 50 % av arealen utgörs av föryngringsavverkningsskog S1 och S2 (ca 13 290 m3sk). Årlig tillväxt ca 630 m3sk.

Tre avdelningar (25, 57 och 66) är stämplade i oktober 2018 via Skogstjänster Bo Axelsson, Osby, på uppdrag av säljaren till fastigheten. Noteras att ingen rotstående skog är avyttrad. Stämplingsvolymerna bedöms ha god överensstämmelse i jämförelse med skogsbruksplanens volymer. Vid stämplingen noterade förrättningsmannen barkborreangrepp i avdelning 25 (ca 11 träd i grupp) och 66 (ca 15 träd i grupp). Dessa träd ingår inte i den redovisade volymen i stämplingsrapporterna. Det är säljarens avsikt att via SÖDRA låta avverka och utforsla dessa träd (som sålunda inte ingår i fastighetsförsäljningen) före tillträdesdagen alt. att köparen åtager sig göromålet. Vid stämplingstidpunkten besiktigade säljaren fastigheten utan att konstatera ytterligare barkborreangrepp. Fastigheten hade helhetsmässigt klarat sig väl mot barkborreangrepp.

Avdelningsbeskrivning över skogsmarken samt stämplingsrapport kan rekvireras från undertecknad fastighetsmäklare.

Bråna erbjuder sällsynt stora avverkningsmöjligheter. Skogen bedöms vara produktionsinriktad och håller god arrondering med flera väganslutningar för korta drivningsavstånd. Skogsmarkens viktiga grundförutsättning med bonitet 8,1 borgar för god tillväxt, stabil långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken.

Inägomark

Jordbruksmarken disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.
Den öppna jorden omfattar ca 4,5 ha enligt skogsbruksplanen. Inga stödrätter.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med 2020-07-01.
Mycket goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt, exv. älg, rådjur och vildsvin.

Fastigheten ingick i Hallaryd m.fl. byars Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen.

Fiske

Fastigheten har ca 200 m strandrätt mot ån Lagan. Vattenområdet i Lagaån närmast fastighetens strand bedöms tillhöra fastigheten enligt jordabalken 1 kap. 5 §. Möjlighet finns att förtöja båt utefter stranden.

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av ån Lagan. Se punkten ”Samfälligheter” nedan. Fastigheten berörs även av Markaryds fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV13/92). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida:
http://www.ifiske.se/fiske-lagan-lokasjon-jetesjon-skjarsjon-tannerydsdammen.htm

Kort om omgivningarna m.m.

Försäljningsobjektet är lättillgängligt belägen med närhet till bl.a. Strömsnäsbruk (ca 2 km), Markaryd (ca 15 km), Älmhult (ca 33 km), Helsingborg (ca 95 km) och Malmö (ca 150 km).

För vidare samhällsinformation, se Markaryds kommuns hemsida: http://www.markaryd.se

Rättsförhållande

Fastighet

MARKARYD BRÅNA 1:2

Areal

För information, se prospekt.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 7693000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 670 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Bråna och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning