Mjövattnet

Produktiv skogsmark om ca 100 ha, 14 000 m3sk och jakt. Söder om Skellefteå.
Areal: 114 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2019
Fastigheten är fördelad på två skiften och belägen söder om Skellefteå. Ca 100 ha är bördig produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 000 m³sk där hela 8 000 m³sk är skog som är i huggningsklass S1 och S2. Det finns inga byggnader på fastigheten. Jakt bedrivs i jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730787125

Bilder (21)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad i augusti 2019 av Christer Hållberg, är 99,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 14 063 m³sk, 8 497 m³sk är i huggningsklass S1, S2. Fastigheten har hög andel gran och medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk.

Här följer skogsbruksplanens allmänna kommentarer om fastigheten.

Fastighetens läge och storlek
Fastigheten Mjövattnet 34:8 är beläget öster om Burträsk och är uppdelat i 2 st skiften. Fastighetens totala areal är 114,4 hektar och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 99,7 hektar.

Beskrivning
Det är ungefär lika delar tall som granskog på fastigheten. Medelboniteten är 4,6 m³sk/hektar och år. Blåbär och gräs på frisk mark är dominerande marktyp. Det är väl gallrade skogar och röjda ungskogar. Rågångarna behöver ses över och förbättras på vissa avsnitt.

Produktion - förutsättningar och målförslag

Skogsmarkens förutsättningar
Markerna varierar från svagt sluttande till mer plana dikade områden. Genom täta föryngringar och höga stamtal i kombination med kvalitetsinriktade röjningar nås en bra grund för god kvalitetsutveckling. Den dominerande återbeskogningsformen bör vara markberedning och plantering eller sådd.

Trädslagsfördelning
Den nuvarande trädslagsfördelningen är 40 % tall, 49 % gran och 11 % löv.

Åldersklassfördelning
Fastighetens åldersklassfördelning toppar kring 30-35 år och 85-95 år. Den äldre skogen är väl gallrad och kan överhållas om man vill bättra på åldersfördelningen framöver.

Skogsvård
Den skogsvård som är aktuell är endast inventering av R1:er år 2013. Det är stort lövuppslag så röjning blir det men när bestäms vid inventering.

Naturvård - förutsättningar och målförslag

Allmän naturvärdesbedömning och förslag till målklasser
De föreslagna målen i varje skogsbestånd syftar till att skapa en kostnadseffektiv och biologisk funktionell avvägning mellan produktion och miljö. Med kunskaper om landskapet och dess biologiska bristfaktorer och speciella arter, har planläggaren bedömt varje bestånds förutsättningar att bevara eller återskapa naturvärden. Förslagen till målkoderna PG, PF, NS och NO har styrts av helhetsbilden över fastighetens produktions och miljöförutsättningar.

Kulturmiljöer
Inga speciella kulturmiljöer har hittats på fastigheten, detta betyder dock inte att sådana kan finnas på fastigheten.

Naturvärden och förslag på åtgärder
Fastighetens naturvärden är mestadels knutet till tallrismossor. Förutom det finns skyddszoner mot vatten. Andelen naturområden på fastigheten uppgår till 5,5 % av arealen.

I övrigt hänvisas till skogsbruksplanen nedan under fliken "Prospekt mm" nedan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Avverkningsrätt

En avverkningsrätt rörande gallring av bestånd 1 och 2 på skifte 2 är såld till Norra Skogsägarna. Området är ca 3,9 ha och den är nyss underröjd inför gallringen.

Jakt

Fastigheten ingår i Mjövattnets jaktklubb och jagar på ca 2 500 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Mjövattnet 34:8

Ägare

Mathias Markström 1/2
Martin Markström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 110,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,7 ha
Impediment 10,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 3,6 ha
Summa: 114,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 439 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 1 472 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad i dagsläget. Ingen inteckning följer med i försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygd i Skellefteå kommun sedan minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730787125

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0702133175

Jag är intresserad av fastigheten Mjövattnet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning