Munkhyttan

Budgivning pågår!
Välskött fastighet med 158 ha produktiv skogsmark, 32 900 m3sk. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 209 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/1 2020
På uppdrag av Fastigheter i Linde AB försäljs en välarronderad skogsfastighet belägen ca 2 km väster om Lindesberg. Totalareal 209 ha varav produktiv skog 158 ha skog och naturreservat 45 ha. Vindkraftspark planeras i området vilket kan komma att generera goda arrendeintäkter. Fastigheten är välskött och har ett beräknat virkesförråd på ca 32 900 m3 sk varav S1 och S2 skog ca 19 400 m3sk. Observera att fastigheten även kan förvärvas av juridisk person tex aktiebolag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (16)

Foto: Håkan Schörling, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad av BillerudKorsnäs i november 2019 omfattar den produktiva skogsmarken 158,3 ha med ett beräknat virkesförråd på totalt ca 32 900 m3sk eller 208 m3sk/ha. Bonitet 7,6 m3sk/ha. Pga barkborreskador kommer avd 8 och 43 att avverkas av BillerudKorsnäs under vintern. Dessa avdelningar, 5,9 ha, är redovisade som kalmark i skogsbruksplanen.

Naturreservat

Naturreservatet Munkhyttan omfattar idag ca 45 ha och är i sin helhet beläget inom fastigheten. Reservatet bildades år 2000 för att skydda biotopen för de sällsynta fjärilarna asknätfjärilen och väddnätfjärilen som förekommer efter Munkhyttebäcken. Länsstyrelsen har uttryckt önskemål om att utöka reservatet enligt bifogad karta. Ersättningen för eventuell utökning av reservatet tillfaller ny ägare.

Jakt

Jakträtten är upplåten enligt löpande 1-årsavtal. Arrendeintäkt 18,50 kr/ha + fällavgifter för älg (4118 kr/vuxen, 412 kr/kalv).

Vindkraft

Eulos Vind AB planerar för byggande av vindkraftspark med totalt 15 verk i området. Inget verk kommer enligt planerna att placeras på Västantorp 1:8 däremot kommer ett område om ca 25 ha av fastigheten att ligga inom bullerzon 40 dB vilket kommer generera en årlig intäkt som baseras på vindkraftsparkens bruttoomsättning fördelat på berörda fastigheter. I nuläget är det svårt att beräkna intäkten men en uppskattning från Elous Vind AB
indikerar en arrendeintäkt på ca 50 000 kr/år. Arrendeavtal är tecknat och gäller för en tid av 35 år from 2019-06-01.

Övriga upplåtelser

Fastigheten berörs av en cykelled. Nyttjanderättshavare: Fritidsförvaltningen Lindesbergs kommun. Löpande 1-årsavtal utan ersättning.

Fastigheten berörs även av vandringsled. Nyttjanderättshavare: Regionförbundet i Örebro. 5-årsavtal tom 2022-12-31. Ingen ersättning utgår.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är del av en större registerfastighet varför fastighetsbildning måste ske. Objektet kan bilda egen fastighet genom avstyckning alternativt fastighetsregleras till en köpares eventuella innehav i området. Köparen svarar för förrättningskostnaden.

I samband med fastighetsbildningen styckas skolmuseumet vid Munkhyttan av med beräknad tomtareal på ca 3200 kvm. Byggnaden ingår således ej i försäljningen. Säljaren svarar för lantmäterikostnaden i denna del.

Rättsförhållande

Fastighet

Lindesberg Västantorp 1:8, del av

Ägare

Fastigheter I Linde Ab 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,3 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 4,5 ha
Skog med restriktion 44,9 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 209,5 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet ingår i större taxeringsenhet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Munkhyttan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning