Munsö Prästgård

Charmfull gård i vacker och historisk miljö. Skogsskifte invid Mälaren.
Areal: 58 ha
Kommun: Ekerö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 900 000 SEK
Anbudsdag: 25/6 2018
Visning:
2/6 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
10/6 kl 10:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
Välkommen till Munsö Prästgård, en mycket charmfull gård med potential att utvecklas till ett fantastiskt boställe. Fastigheten är belägen på den norra delen av Munsön i Ekerö kommun, cirka 50 minuter från Stockholm med bil. Gårdscentrum, med prästgård, stall och magasin inramas av ett vackert, rofyllt och historisk mälarlandskap med böljande åkrar och skogspartier. Nära prästgården finns Munsö Kyrka, en av endast åtta rundtornskyrkor i Sverige och ansedd som en av landets vackraste kyrkor.

Bostadsbyggnaden var ursprungligen prästgård och inramas idag av en vacker trädgård med grusad infart med en pampig lönn som vårdträd. På andra sidan vägen finns ett gediget stall med gott om utrymme för ett flertal hästar samt en ridbana. Gårdens landareal om totalt cirka 58 ha, varav 25 ha skogsmark och 28 ha inägomark, fördelas över två skiften varav gårdscentrum med byggnation och merparten av åkermarken finns på det södra skiftet. Det norra skiftet har strand i Mälaren och hyser bland annat ett område som upplåtits för småbåtshamn, där två bryggsällskap erlägger arrendeavgift för var sitt lägenhetsarrende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Prästgården

Byggnaden, från tidigt 1800-tal, är uppförd i 1 1/2 plan med stomme i timmer. Grunden utgörs av torpargrund och delvis av källare med ingång från den norra kortsidan av huset. Det brutna taket är beklätt med råspont, papp, läkt och tegelpannor. Reveterad fasad på träregelstomme. 2-glasfönster kopplade i fönsterbågar. Taxerad boarea om 215 m2. Uppvärmning sker med vattenburet centralvärmesystem kopplat till en kombipanna av fabrikat Kramforspannan, typ 190. Utöver den finns för uppvärmning även en öppen spis med kassett i vardagsrummet på nedervåningen. Rökkanalerna är godkända vid sotarbesiktning i april 2018.

Huvudentrén, i form av vidbyggd farstu, är belägen på den västra långsidan av byggnaden. Via farstun nås hallen med en trappa som leder till övervåningen. I den norra delen av entréplan finns två väl tilltagna sovrum. Rakt fram från hallen nås ett större sällskapsrum med öppen spis med kassett. Till höger från hallen nås köket som är rustat med diskmaskin, spis samt kombinerad kyl och frys. Från köket nås groventré som vetter åt söder. Via groventrén nås pannrum, tvättstuga utrustad med tvättmaskin och torktumlare samt duschrum med wc.

Trappan i hallen leder upp till ett väl tilltaget allrum på övervåningen som tack vare fönster som vetter åt öster och väster är ljust och väl lämpat som sällskapsyta. Via allrummet nås garderob och toalett samt två sovrum med tillgång till kattvindar.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

Energideklaration har upprättats för bostadshuset med angiven energiprestanda om 190 kWh/m2 och år. Överlåtelsebesiktning är upprättad för bostadshuset. Kontakta mäklaren för att ta del av dessa.

Driftskostnader

Sophämtning: 2 500 kr
Avlopp: 480 kr
Sotning: 700 kr
Väg: 1 960 kr
El och uppvärmning: 31 100 kr

Ekonomibyggnader

Stallet

Cirka 60 m från prästgården, på andra sidan vägen, finns en gedigen stallbyggnad, sammanbyggd i vinkel av tre huskroppar. Den västra delen, med en byggnadsarea om cirka 9 x 22 m, är uppförd i trä på gjuten grund. Det brutna taket är beklätt med plåt. Denna del av byggnaden innehåller sex boxar, spolspilta, foderrum, sadelkammare samt några övriga utrymmen som lämpar sig väl till förvaring. Den norra delen av byggnaden, med en byggnadsarea om cirka 7 x 23 m, är uppförd i trä, delvis på gjuten grund och med loge på hårdgjord yta. Sadeltak beklätt med plåt. Denna del av byggnaden innehåller loge samt 10 boxar. I vinkeln mellan dessa två byggnadsdelar finns ett utrymme som innehåller sällskapsyta med kök utrustat med spis, kombinerad kyl och frys samt diskbänk. Denna byggnadsdel har en byggnadsarea om cirka 5,5 x 6 m och är uppförd i timmer på gjuten grund under brutet tak beklätt i plåt.

Magasin

Vid infarten till prästgården ligger ett äldre magasin med en byggnadsarea om cirka 12 x 5 m. Byggnaden är rest i timmer på plintgrund under tak klätt med tegelpannor. Fasad i timmer och stående träpanel. Den västra delen utgörs av magasin och den östra delen av byggnaden innehåller en äldre lägenhet med köksdel och sällskapsyta.

Skog och mark

Historia

Munsö socken utgör historiska bygder och omtalas i skrift redan på 1300-talet. Prästgården, sannolikt uppförd i början av 1800-talet, ligger nära Munsö kyrka som är en rundtornskyrka. Kyrkan uppfördes under slutet av 1100-talet med ett försvarstorn åt ärkebiskopen som under den tiden ägde grannfastigheten Bona Gård. I Sverige finns idag endast åtta rundtornskyrkor och byggnaden ger med sin unika utformning verklig karaktär åt omgivningen. Namnet Munsö innehåller ordet mun som syftar på Svinsundet mellan Adelsö och Munsön.

Inägomark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 28,1 ha inägomark som huvudsakligen är belägen på hemskiftet. En mindre areal åkermark finns belägen på det norra skiftet. Åkerarealen är uppmätt på ortofoto till totalt cirka 24,2 ha. Överenskommelse finns med arrendator om att denne får bruka åkermarken till och med 2018-08-31, därefter upphör nyttjanderätten. Ingen arrendeavgift utgår för innevarande arrendeperiod.

Säljaren saknar idag stödrätter för marken, men kommer att ansvara för att stödrätter korresponderande till aktuell areal inägomark följer fastigheten vid försäljningen.

Skogsmark

Enligt den ajourförda skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 25,4 ha. Virkesförrådet anges till 5 093 m3sk vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 200 m3sk/ha. Virkesförrådet fördelas över 46 % tall, 33 % gran och resterande 20 % löv. Medelboniteten beräknas till goda 7,5 m3sk/ha. För mer information om fastighetens skogstillstånd se bilagd skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns två av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper inom fastigheten. Den ena av dessa ligger belägen i avdelning 1 på den norra delen av fastigheten. Större delen av den andra nyckelbiotopen ligger belägen utanför fastigheten men ett mindre kantområde sträcker sig in på det norra skiftets norra ände i anslutning till en av brygganläggningarna.

Jakt

All jakt inom fastigheten är upplåten under tidsperioden 2017-08-01 till och med 2018-07-25. Avtalet upphör efter att avtalstiden löpt ut utan att uppsägning behöver ske. Fastighetsägaren har för denna upplåtelse erhållit 12 500 kr exklusive mervärdesskatt.

Fiske

Regler för fiske i Mälaren beskrivs i bilagd broschyr på fastighetsannonsen på www.areal.se.

Småbåtshamn med mark

På det norra skiftet, vid Mälarens strand, finns två lägenhetsarrenden och en gemensamhetsanläggning, Munsö Prästgård GA:4, avseende småbåtshamn med mark.

Det ena lägenhetsarrendet, med arrendator Vinäs Bryggsällskap, avser ett arrendeställe omfattande cirka 0,8 ha fördelat över övrig mark med skog och vattenområde. Arrendeavgift faktureras av jordägaren och skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång. Upplåtelsen gäller från den 14 mars 2008 till den 14 mars 2018. Uppsägning skall ske skriftligen ett år innan arrendeperiodens slut. Om arrendet ej sägs upp i rätt tid förlängs avtalet på en tid av ett år i taget. Grundavgift för arrendet utgår med 12 500 kr, vilken via indexjustering nu medför att arrendeavgiften är 13 877 kr (exkl. moms).

Det andra lägenhetsarrendet, med arrendator Munsö Båtklubb, avser ett arrendeställe omfattande cirka 0,8 ha fördelat över övrig mark med skog och vattenområde. Arrendeavgift faktureras av jordägaren och skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång. Upplåtelsen gäller från den 14 mars 2008 till den 14 mars 2018. Uppsägning skall ske skriftligen ett år innan arrendeperiodens slut. Om arrendet ej sägs upp i rätt tid förlängs avtalet på en tid av ett år i taget. Grundavgift för arrendet utgår med 15 000 kr, vilken via indexjustering nu medför att arrendeavgiften är 16 653 kr (exkl. moms).

Gemensamhetsanläggningen Munsö Prästgård GA:4, bildades 2012 med syfte att bereda plats för båt och bilparkering för de fastighetsägare som behöver nå sina fastigheter på bl.a. Alholmen och Ådö. Vid gemensamhetsförrättningens bildande ingick 99 fastigheter, med en andel vardera. Gemensamhetsanläggningen betalade en engångsersättning på all framtid för servitutsområdet till ägaren av Munsö Prästgård 1:1 i anslutning till anläggningsförrättningen 2012.

Pågående lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning pågår på fastigheten sedan 2018-03-21 med ärendenummer 180727. Lantmäteriförrättningen avser en avstyckning alternativt fastighetsreglering där ett markområde överförs från Ekerö Munsö Prästgård 1:1 till Ekerö Munsö Prästgård 1:32. Markområdet om cirka 3 700 m2 är beläget mitt emot parkeringen vid Munsö kyrka, med sin södra gräns cirka 50 m norr om prästgården, och ska utgöra plats för uppförande av en församlingsgård för Ekerö pastorat.

Om lantmäteriförrättningen ej går att genomföra i enlighet med överenskommelsen så skall denna hävas och eventuell ersättning återbetalas. Förrättningskostnaden betalas av Prästlönetillgångar i Stockholms stift och Ekerö pastorat. I köpekontraktet som ska upprättas för Ekerö Munsö Prästgård 1:1 kommer den pågående lantmäteriförrättningen att hanteras genom ett villkor, där köparen godkänner att förrättningen får slutföras i enlighet med redan träffad överenskommelse, utan krav på ersättning från köparens sida.

Övrigt

Cirka 110 m norr om prästgården finns två byggnader på ofri grund, tillhörande Munsö församling (ecklesiastikbyggnad) och Ekerö kommun (reningsanläggning).

Rättsförhållande

Fastighet

Ekerö Munsö Prästgård 1:1

Ägare

Prästlönetillgångar i Stockholms stift 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,4 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 28,1 ha
Övrigmark 4,1 ha
Vatten 13,2 ha
Summa: 71,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 504 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Åkermark 1 803 000 kr
Tomtmark 1 100 000 kr
Bostadsbyggnader 1 404 000 kr
Ekonomibyggnader 477 000 kr
Summa: 6 301 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Munsö Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning