Myckelby

Tre lättåtkomliga skogsskiften med ca 60 ha produktiv mark.
Areal: 62 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Tre lättåtkomliga skogsskiften med ca 60 ha produktiv mark. Ett skifte gränsar med 300 m strand mot Flyttjesjön. Virkesförråd uppskattat till 13 950 m³sk varav avverkningsbart 5 650 m³sk. Medelbonitet 6,5 m³sk/ha. 75 % tall, 21 % gran och löv4 %. Jakt i Husby Västra VVO med jakt på ca 2 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen ett skifte om totalt 59,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 13 956 m³sk, vilket
motsvarar ca 234 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 75% av virkesförrådet medan gran har 21 % och lövträd har 4%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 458 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson juni 2018.

Skogsvård

Någon mer skogsvård kommer inte att utföras av säljaren. Bestånd 22/K1 är förslagen markberedning och plantering enligt skogsbruksplanen.

Vägar

Skiftet vid Flyttjesjön ingår i Flyttjevägens samfällighetsförening. Utdebitering ca 600 kr/år Skiftena på Vackelberget ingår Myckelby-Amshytte vägföring. Andel ca 7,15 %. Utdebitering ca 1500 kr/år samt extra vid behov.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper eller höga naturvärden.
Fastigheten berörs enligt Se Sverige av en fornlämning på skiftet vid Flyttjesjön, lämningar fäbod. RAÄ: Husby 424:1. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår Husby Västra VVO med jakt på ca 2 000 ha. Jaktledare Erling Hälla, Dala-Husby

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Hedemora Myckelby 29:1 och 32:2

Ägare

Olof Ivar Olofsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,7 ha
Myr/kärr/mosse 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 62,0 ha

Taxeringsvärde

Skiftena saknar eget åsatt taxeringsvärde då de ingått i större taxeringsenhet. Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet)

Inteckningar

Skiftena överlåtes obelånade och fria från penninginteckningar.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning