Näxåsen

Välarronderad fastighetsfigur med utbyggt vägnät. Virkesförråd om 39 000 m3sk. Medelbonitet 5,0 m3sk/ha/år. Enskild jakt.
Areal: 457 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/10 2018
Välarronderad fastigheten med väl utbyggt vägnät och fina växtliga ungskogar. Skogsskiftet har lång gräns mot den del av Vattudalen som benämns Dragan. I fastigheten ingår även en mindre ö
(ca 1 500 m2), Draganholmen. Virkesförrådet med de senaste två årens tillväxt kan beräknas till ca 39 000 m3sk. Enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över försäljningsobjektet upprättades 2016 av Sara Nilsson, Foresta. Enligt den uppgår försäljningsobjektets produktiva skogsmarksareal till 385,6 ha. Virkesförrådet uppskattas till 35 550 m3sk och boniteten till 5 m3sk/ha/år. Volymen fördelar sig på 7 % tall, 71 % gran och 22 % löv. Skogen är huvudsakligen ungskog i röjnings- och gallringsålder. Avdelning 5 som står som K1 i planen har planterats våren 2018.

Planen är inte uppdaterad för de två tillväxtsäsongerna som följt efter inventeringen varför man bör kunna förvänta sig att virkesförrådet idag är ca 3 500 m3sk högre eller totalt ca 39 000 m3sk. Avverkningsanmälan är gjord för skogsbruksplanens avdelning 20 men avverkningen är inte såld.

För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad. Området är inlöst av staten och ett naturreservat är bildat. I skogsbruksplanen klassas området som hänsynsmark och dess volym ingår ej i det totala virkesförrådet.

Jakt

Jakten på fastigheten är enskild. Grannjaktlaget har arrenderat marken och bedriver jakt på den under jaktsäsongen 2018/2019. Jakten är fri för en köpare från jaktsäsongen 2019/2020.

Rättsförhållande

Fastighet

STRÖMSUND NÄXÅSEN 1:25

Ägare

Anders Enkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 458,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 385,6 ha
Övrigmark 47,2 ha
Myr/kärr/mosse 23,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 457,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 232 000 kr
Skogsimpediment 34 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Summa: 6 268 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 10 466 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Strömsunds kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning