Norr Stutby

Fint gårdscentrum, 100 ha prod. skogsmark, 19 616 m3sk och 24 ha inägomark.
Areal: 151 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/4 2018
Visning:
4/3 kl 13:00
7/3 kl 16:00
Möjlighet ges nu att förvärva en virkesrik och välarronderad skogsgård belägen cirka 44 km sydväst om Stockholm i de norra delarna av Sorunda, en gammal och kulturhistoriskt rik miljö med historia från såväl stenålder som vikingatid. Detta är en perfekt gård för dig som vill sätta din egen prägel på boendet i en trevlig lantlig miljö med möjlighet till såväl jord- och skogsbruk, djurhållning eller jakt på egenägda marker.

Gården uppfördes på 1880-talet och utgörs idag av två stora rationella skiften om totalt 151,3 ha varav 100,7 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om 19 616 m3sk, samt 24 ha jordbruksmark. Gårdscentrum med bostadshus, komplementbyggnader och ett flertal karakteristiska ekonomibyggnader återfinns i den östra delen av det större skiftet. På gården hittar man en av byns äldsta byggnader, här ges möjlighet att skapa ett gott liv på landet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger högt beläget med utsikt över de öppna markerna som omgärdar gårdscentrum. Byggnaden är uppförd på torpargrund med potatiskällare under del av byggnaden. Stomme i timmer, sadeltak klätt i plåt och fasad klädd i stående träpanel. Bostaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 88 m2. Byggnaden har huvudsakligen värmts upp med ved. Detta har gjorts i vedspis och kamin belägna på nedre planet samt en kakelugn på det övre planet. Samtliga eldstäder är godkända för eldning. För den plåtkamin som idag står belägen i vardagsrummet finns det en ursprunglig kakelugn kvar som är intakt men nedmonterad. Vidare finns det elradiatorer som i dagsläget ej fungerar. Gården är säkrad för 20 A. Avloppet är anslutet till en trekammarbrunn med infiltration som 2017 besiktades och godkändes av Nynäshamn kommun. Vatten tas från en grävd brunn.

Entrén till bostadshuset sker genom en farstu som leder in till hallen där även trappan som leder till det övre planet finns belägen. Till höger nås köket som innehåller kombinerad kyl/frys, spis samt vedspis. På det nedre planet finns det vidare ett matrum och ett vardagsrum. Till vänster om hallen nås ett badrum som innehåller dusch, toalett samt tvättmaskin.

Via trappan i hallen nås allrummet beläget på det övre planet som består av vardagsrum med kakelugns samt en klädkammare.

Lillstugan

I nära anslutning till bostadshuset ligger Lillstugan som ursprungligen är från 1700-talet och även den äldsta bevarade byggnaden i byn. Lillstugan är hitflyttad och byggnaden är delvis uppförd på gjuten grund och delvis på torpargrund. Stomme i timmer, fasad i stående träpanel. Brutet sadeltak klätt i tegel. Byggnaden innehåller mindre hall med garderob, ett allrum samt ett sovrum med kamin. Uppvärmning sker med kamin samt elradiatorer.

Övriga komplementbyggander

Bakom Lillstugan ligger en äldre byggnad kallad Mejeriet. Byggnaden används idag till förvaring.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats.

Driftskostnader

El 10 000 kr
Sophämtning 1 800 kr
Försäkring 8 537 kr varav 5 320 kr avser rörelsedelen
Avlopp 1 450 kr
Vägavgift 1 100 kr
Sotning 1 200 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård med vidbyggd förrådsdel. Ladugårdsdelen är murad av natursten med betonggolv, förrådsdelen är uppförd i timmer på plintar av sten. Hela byggnaden har tak av plåt. Takhöjden i ladugården är 2,50, under bjälkarna ca 2,0 meter. På övre botten finns f.d. höskulle med trägolv. Skullen nås via körbro. Byggnaden mäter 27,5 x 9,0 meter på grund.

Förråd

Strax söder om ladugården ligger ett förråd som är uppfört med en fribärande stolpresning på en plintgrund. Byggnaden är fodrad med stående locklistpanel och har ett tak av plåt. Byggnaden har delvis trägolv, delvis stampat jordgolv. En del av byggnaden har en övervåning i form av ett äldre sädesmagasin. Byggnaden mäter ca 6,0 x 12,2 meter på grund. Ett äldre utedass är vidbyggt längs ena kortsidan.

Tvättstuga

Vid infarten till gården återfinns en äldre tvättstuga. Byggnaden är uppförd i lösvirke på en plintgrund under ett tak av plåt. En del av byggnaden har stampat jordgolv, den andra betongplatta. I byggnaden återfinns förrådsutrymmen och en äldre pannmur i medfaret skick. Byggnaden mäter ca 4,0 x 12,2 meter på grund.

Magasinet

I anslutning till bostaden ligger det gamla magasinet. Byggnaden är uppförd i timmer på en plintgrund av natursten, under ett tak av plåt. Byggnaden har trägolv, nedre botten är ett öppet förråd/snickarverkstad med en takhöjd på 1,80 meter under bjälkarna. Övre botten har förrådsutrymmen som nås via gångbro. Byggnaden mäter 5,0 x 7,2 meter på grund.

Garage/vagnslider

Garagedelen är uppförd i lösvirke på en betongplatta under ett tak av tvåkupigt lertegel. Bygganden inrymmer garage, f.d. hönshus, förrådsutrymmen samt skulle på övre botten. Vidbyggt till garaget finns ett öppet vagnslider uppfört i lösvirke på plintar under ett tak av plåt. Vagnslidret har stampat jordgolv och mäter 7,2 x 5,5 meter. Vidbyggt till vagnslidret finns en vedbod med en grundläggning av betongplatta/sten. Vedboden är uppförd med en fribärande stolpresning under ett tak av plåt. Vedboden mäter 7,4 x 5,5 meter på grund.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till Norr Stutby hör enligt skogsbruksplanen 24 ha jordbruksmark som huvudsakligen ligger belägen kring gårdscentrum på den östra delen av det större skiftet. 22 ha av jordbruksmarken utgörs av åkermark som idag är utarrenderad. Upplåtelsen gäller för en tid av två år från 2016-04-01 och förlängs sedan automatiskt med 1 år i taget om uppsägning av arrendet ej skett senast 8 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften uppgår för perioden till 22 000 kr/år jämte mervärdesskatt. Arrendet omfattar ej tillgång till byggnader, el, maskinutrustning eller jakträtt. Vid arrendets upphörande skall samtliga stödrätter arrendestället omfattar återgå till jordägaren utan särskild ekonomisk ersättning. Arrendestället omfattar totalt 22 stödrätter.

Arrendatorn är av ägaren informerad om att arrendet upphör i samband med 2018 års utgång och kommer att sägas upp enligt arrendeavtalet. Från arrendatorns sida har ett intresse uttryckts att i fortsättningen arrendera marken om möjlighet ges.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar enligt skogsbruksplan 100,7 ha. Virkesförrådet är relativt högt och uppgår till 19 616 m3sk vilket ger ett medeltal om 195 m3sk/ha som fördelas över 60 % tall, 39 % gran och 1 % löv. Den produktiva skogsmarken har en normal produktionsförmåga med en bedömd medelbonitet om 6,2 m3sk/ha och en bedömd årlig tillväxt om 518 m3sk.

Som förslag i skogsbruksplanen föreslås 5 216 m3sk avgå i slutavverkning och gallring. För mer information om fastighetens skogstillstånd se bilagd skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns en av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop inom fastigheten. Denna omfattar 0,5 ha och ligger belägen i avdelning 50. Området består delvis
av en brant ravin med äldre gran samt enstaka björkar och asp.

Jakt

Jakten på fastigheten har tidigare muntligen upplåtits men är nu helt tillgänglig från tillträde. På fastigheten förekommer gott om vildsvin samt älg, rådjur och
övrigt småvilt. Jakttorn och eventuell annan lös egendom ämnad för jakt belägen på fastigheten tillhör tidigare jakträttsinnehavare och ingår ej i köpet.

Övrigt

I skogen på den västra delen av det större skiftet finns ett äldre grustag tidigare ämnat för eget bruk som idag är återplanterat med skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Norr Stutby 1:9

Ägare

Kjell Wahlbeck 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 145,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 100,7 ha
Impediment 24,2 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 24,0 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 151,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 995 000 kr
Skogsimpediment 77 000 kr
Åkermark 1 040 000 kr
Tomtmark 750 000 kr
Bostadsbyggnader 690 000 kr
Summa: 8 552 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 632 100 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Norr Stutby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning