Olsbenning skog

Obebyggd i ett skifte med 5 054 m3sk strax utanför Karbenning.
Areal: 33 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 10/1 2019
Nu ges möjlighet att förvärva ett skogsskifte om 33 ha strax utanför Karbenning i Norbergs kommun. Objektet är del av fastigheten Norberg Olsbenning 5:1 och utgör ett skifte med länsväg 756 som gräns i västra delen. Skogen är bördig och har en stor andel skog i gallringsfasen med god tillväxt. Skiftet är lättillgängligt och har en bra arrondering, dessutom ligger ett sågverk mittemot vilket ger närhet till industri. Objektet domineras av gran och tall men även en liten del med Contorta finns planterat. Ett utmärkt tillfälle att köpa tillskottsmark eller för dig som vill ha en mindre skogsfastighet. Objektet ligger i glesbygd och därför krävs förvärvstillstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För objektet finns en skogsbruksplan som är upprättad i april 2018 av Anemone Skog. Skogsbruksplanen är från början för hela stamfastigheten och det saluförda objektet som avser avdelning 26 - 37 har brutits ut och skapats i en egen plan. Enligt skogsbruksplanen är arealen produktiv skogsmark 33,0 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 5 054 m3sk. Detta ger ett medeltal på 153 m3sk per ha. Medelboniteten är bedömd till 6,8 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 15 %, gran 71 %, contorta <1 % och björk 14 %. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 248 m3sk varav föryngringsavverkning 328 m3sk och gallring 920 m3sk. Andel skog yngre än 20 år är 3 % av arealen. Andelen skog i huggningsklasserna G2-S3 är 12 %. Stor del av skogsarealen är i huggningsklassen G1, 64 %. För mer info om skogen se bifogad skogsbruksplan eller kontakta ansvarig mäklare.

Nyckelbiotoper

Det saluförda objektet berörs ej av några nyckelbiotoper. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på objektet är utarrenderat till Olsbennings jaktlag. Förutom de vanliga småviltarterna för området förekommer älg, kronhjort och vildsvin i området.

Övrigt

På objektet finns en vandringsled som är uppmärkt i samråd med fastighetsägarna av Karbennings GOIF.

Lantmäteriförättningen

Det salubjudna objektet avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till närliggande fastighet eller genom avstyckning. Köparen svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Olsbenning 5:1, del av

Ägare

Kristina Collin 1/2
Anna-Karin Collin 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,0 ha
Summa: 33,0 ha

Taxeringsvärde

För information om taxeringsvärdet se prospekt.

Förvärvstillstånd

Objektet ligger i glesbygdsområde vilket erfordrar förvärvstillstånd för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Olsbenning skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning