Program Ektorp

Ektorp med påbörjat exploateringsarbete för 60 radhus och 429 kedjehus i nära anslutning till Österåkers skärgård. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 80 ha
Kommun: Österåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 65 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/2 2018
Ektorp är beläget ca 7 km nordöst om Åkersberga i Österåker kommun. Området ligger i nära anslutning till Österåkers skärgård med småbåtshamn, badplatser och fina strövområden. Idag utgörs området som omfattar två fastigheter av skogsmark. Här finns emellertid ett påbörjat exploateringsarbete för anläggande av 60 radhus och 429 kedjehus. Tanken är att skapa ett naturnära boende där de allra flesta husen vetter med ena sidan mot orörd natur. Planprocessen är förberedd men inte inledd. Totalarealen uppgår till cirka 80 hektar. Även juridisk person kan förvärva fastigheterna utan särskild prövning då de ägs av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Exploatering

PROGRAM EKTORP
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun beslutade under mars 2014 att ett program för Ektorp omfattande Ektorp 2:1 m.fl. skulle tas fram. Därefter har ett programförslag avseende Ektorp 2:1 och de mindre fastigheterna Ektorp 2:2 - 2:7 och 2:9 arbetats fram, vilken var på samråd under höst/vinter 2015. Enligt aktuellt förslag möjliggör utbyggnaden i sin helhet en exploatering om ca 300 - 400 bostäder och möjlighet till att uppföra förskola. Vid fastigheten finns sedan tidigare Skogslundens förskola.

Föreslagen exploatering har delats upp i tre delområden, vilka utgörs av Ektorps Gård, Ektorps Äng och Ektorps Hällar. Den planerade bebyggelsen är lokaliserad till området längs med Skärgårdsvägen, med tyngdpunkt norr om vägen. De tre delområdena är tänkta att länkas samman främst via gång och cykelstråk men det finns även möjlighet för förbindelse med väg för bilar. Programområdet berörs ej av några riksintressen, regionala eller mellankommunala intressen.

Nuvarande ägare har tagit fram ett genomarbetat exploateringsförslag för fastigheterna. Nästa steg är att ansöka om att påbörja detaljplanearbetet så att planprocessen kan inledas.

EXPLOATERINGSFÖRSLAG
Den tänkta nya bebyggelsen i Ektorp bygger på att förstärka och tillvarata platsens tre olika landskapskaraktärer, Gården med sitt kulturlandskap, Ängen som ligger på utdikad åkermark som inte längre brukas och Hällarna som ligger högt ovanför det övriga landskapet.

Den nya bebyggelsen länkas samman med Skärgårdsstad och Översättra för att skapa en samlad struktur. Skärgårdsstadsvägen blir i förslaget en lågfartsgata kringbyggd med bostäder, med tydliga övergångsställen och korsningar på ett flertal platser, samt gång och cykelbana i båda riktningar. Gång- och cykelbanorna bör sträckas ner till Skärgårdsstadshamn och i andra änden till Isättravägen. Förskolor och skolor finns placerade i strategiska lägen längs med Skärgårdsstadsvägen och nås på så vis även för befolkningen i Skärgårdsstad och Översättra. Bebyggelsen placeras längs med smala lågfartsgator som på strategiska ställen blir gemensamma sociala platser/gårdsgator för lek och möten. Vägarna och bebyggelsen följer topografin och skapar öppningar och utblickar i landskapet. Husen vetter i de allra flesta fall med ena sidan mot naturen för att varje boende skall få ta del av landskapets skogar och ängar.

DEN TOTALA BEBYGGELSEN FÖRESLÅS TILL:
Ektorps gård: 60 radhus
Ektorps äng: 224 par- och kedjehus
Ektorps hällmarksskog: 205 kedje- och friliggande hus

För mer information se Exploateringsskiss och Illustrationsplan på www.areal.se under Ektorp i Stockholms län.

ÖVERSIKTSPLAN
I den gällande översiktsplanen från 2006 utpekas Ektorp som ett utredningsområde för bostäder. Området ingår i utvecklingen av Skärgårdsstad med kompletterande bebyggelse och tanken är att skapa en mer sammanhållen bebyggelsestruktur för Ektorp. Ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen är under framtagande och ett reviderat förslag är på utställning fram till den 4 februari 2018. Även i det nya planförslaget ligger Ektorp som utredningsområde för bostadsbebyggelse. Kommunen har i detta skede ej tagit någon mer formell inriktning för en eventuell framtida exploatering inom området, utan belyser att en vidare utredning är nödvändig för att kunna bedöma områdets lämplighet för en mer omfattande exploatering. Översiktsplanen från 2006 och det nya planförslaget finns att tillgå på www.areal.se eller Österåker kommuns webbplats.

Befintliga bostadsbyggnader

TORPSTUGOR
På fastigheten Ektorp 2:1 finns ett mindre småhus med en komplementbyggnad i form av en bod. Byggnaderna är uppförda i trä med tak av tvåkupigt lertegel. Båda byggnaderna är i medfaret skick och huset har sannolikt varit obebott under en längre tid. Tomten utgörs av en igenvuxen trädgårdstomt. Till huset saknas det bilväg, det nås via en stig som går över fastigheten Ektorp 2:2.

På fastigheten Ektorp 2:2 finns en torpstuga. Huset är uppfört i 1,5 plan av trä med tak av enkupigt lertegel. Huset uppfördes i mitten av 1800-talet. Huset är i medfaret skick och har varit obebott under en längre tid. Tomten utgörs av en igenvuxen trädgårdstomt. Fastigheten nås genom en mindre stig med bilväg i direkt närhet.

ENERGIDEKLARATION
Några energideklarationer för befintliga bostäder finns ej att tillgå då byggnadernas skick ej medger boende.

Skog och mark

ÅKER- OCH BETESMARK
En mindre del av fastigheterna utgörs av inägomark, den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.

SKOGSMARK
Den övervägande delen av fastigheterna utgörs av skogsmark (ca 57 ha) som delvis är mycket kuperad. Skogsmarken utgörs framförallt av äldre tallskog, som till stor del är bergbunden. Mellan hällarna förekommer områden med inslag av gran och lövträd, då främst asp och björk. Virkesförrådet har via laserscanning uppskattats till totalt ca 6 000 m³sk vilket ger ett snitt om ca 105 m³sk/ha.

NYCKELBIOTOPER
Skogen omfattar två stycken registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

Österåker Ektorp 2:1, Ektorp 2:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,6 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 6 260 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 69
070-537 12 88

Jag är intresserad av fastigheten Program Ektorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning