Östra Hult

Skog, jakt och fiske. Ca 15 km söder om Nässjö. Enkla byggnader intill sjön.
Areal: 44 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 26/3 2019
I vackert landskap c:a 15 km söder om Nässjö, strax norr om Bodafors, ligger gården Östra Hult 2:6,2:8. Fastigheten har ett naturskönt läge intill västra stranden av Storesjön och utgörs av bördig skogsmark fördelad på fyra skiften. På fastigheten finns tre enklare fritidsbyggnader vara två byggnader är belägna alldeles vid strandkanten. Storesjön är känd för sitt fina vatten och fiske. Total areal om 44,6 ha varav 42,8 ha produktiv skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnader

På fastigheten finns två fritidsbyggnader, belägna alldeles vid strandkanten. Byggnaderna har en enkel standard utan indragen el, vatten och avlopp. Dock finns tillgång till enklare vattenbrunn till den norra stugan. Byggnaderna har inte använts under lång tid och är i behov av underhåll. Den norra stugan är belägen i bestånd nr 1 på skogskartan och den södra stugan i övre delen av bestånd nr 25. Därutöver finns en äldre stuga i sämre skick belägen i bestånd nr 34.
Bygglovsfrågan ej utredd.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under hösten 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 42,8 ha med ett beräknat virkesförråd om 6 763 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 79 %, tall 16 % samt löv 5 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastighetens skogsmark är belägen i fyra skiften varav tre skiften har gräns i Storesjön. Skogsmarken har bra bonitet och virkesförrådet domineras idag av yngre och medelålders skog med god tillväxt. Gallringsbehov föreligger.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande. Marken ingår i älgjaktlag omfattande c:a 2 500 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i fiskevårdsområdesförening för Storesjön. Med fastigheten följer fiskerätt med handredskap i hela sjön samt kräftfiske i huvudsak utanför egen strand i enlighet med fiskeutredning. I sjön finns bra bestånd av bl.a. abborre och gädda och signalkräfta. Sjön hyser även ett svagt bestånd av öring.

Då fastigheten är belägen inom vattenskydds-område för Storesjön är det endast tillåtet att använda 4-takts båtmotor med en motorstyrka på upp till 8 hk.

Övrigt

Fastigheten ingår i vägsamfällighet (Brassbovägen) där fastighetens andel är 7,2 %.

Skogsbilvägen till fastighetens norra del underhålls och brukas gemensamt med angränsande fastighet Östra Hult 2:2.

Skogsbilväg till skifte 3 (avd 24-26) sköts och underhålls gemensamt med övriga berörda fastigheter som nyttjar vägen. Fastighetens andel är 1/3-del.
Andel om 3,5 % i Rågrena-Talludden vägsamfällighet avseende väg till det södra skogsskiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

NÄSSJÖ ÖSTRA HULT 2:6, 2:8

Ägare

Stig Sjölin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,8 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 44,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 447 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 2 450 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fyra st uttagna penninginteckningar om totalt 70 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Östra Hult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning