Övre Värnäs

137 hektar produktiv mark. Cirka 24.000 m3sk. Medelbonitet 5,0 m3sk.
Areal: 157 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/12 2018
Skogsfastighet med tilltalande ålders- och huggningsklassfördelning i ett långsmalt skifte längs E45 mellan Klarälven och Dalagränsen, vid Värnäs i Torsby kommun. Arealen uppgår till sammanlagt 157 hektar varav 137 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till cirka 24 000 m3sk varav drygt 9 000 m3sk inom huggningsklasserna S1 och S2. Mer än hälften av arealen är klädd med skog i bästa tillväxt, huggningsklass G1. Medelboniteten har bedömts till 5 m3 sk och årliga löpande tillväxten är beräknad till cirka 700 m3sk/år. Jakt i Värnäs VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns sammanlagt 0,5 hektar öppen mark i två små skiften alldeles vid Klarälven, strax väster om stora vägkorsningen RV 62/E 45.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlad i ett långsmalt skifte från Klarälven ända till gränsen mot Dalarna. Skogsbruksplanen har upprättats av Rolf Ljungberg Skogsrolf AB, under hösten 2018. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 137 ha med ett totalt virkesförråd om 24 132 m³sk. Tall dominerar med 51 % av virkesvolymen medan granens virkesförråd utgör 38 % och löv resterande 11 %. Medelboniteten beräknas till 5,0 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns två stycken registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten. Den ena berör avdelningarna 126, 132 och 133 i skogsbruksplanen med en sammanlagd areal om 0,4 hektar. Den andra berör avdelningarna 17 och 18 med en sammanlagd areal om 0,4 hektar.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en köpare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Värnäs viltvårdsområde, omfattande ca 3 100 ha, som förvaltar all jakt. I viltvårdsområdet erhåller man en jakträtt per 100 hektar.

För att jaga löser man ett jakträttsbevis till viltvårdsområdet som nu kostar 1 000 kr per år.

Fiske

Fastigheten har en andel om 14,049 % av fiskesamfälligheten Torsby Övre Värnäs FS:1.

Övrigt

Ett område om cirka 1,3 hektar är under avstyckning till en industrifastighet för bland annat vedhantering och kommer att behållas av en av säljarna. Se bifogad kartbilaga i detta prospekt. Området ligger kvar i skogsbruksplanen och exempelvis virkesvolymer redovisas fortfarande där. En köpare får själv ta hänsyn till att mark och virkesvolym försvinner med hänsyn tagen till avstyckningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras.

Rättsförhållande

Fastighet

TORSBY ÖVRE VÄRNÄS 1:44

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 155,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 137,0 ha
Skogsimpediment 18,4 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 157,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 491 000 kr
Skogsimpediment 60 000 kr
Summa: 3 551 000 kr

Inteckningar

Det finns tre stycken skriftliga pantbrev till ett belopp om sammanlagt 26 500 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Övre Värnäs och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning