Persbo

Lättillgänglig skogsfastighet om 13 hektar.
Areal: 13 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Brattfors gamla skogshemman omfattar 13 hektar välbelägen mark. Vägar i rå på båda sidor. Fastigheten består av skog och betesmark. Skogensamarken har hög bonitet och tillväxt. Genom fastigheten löper en vacker gammal banvall, med perrong och unikt våghus. Egen jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen totalt 7,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 460 m³sk, vilket motsvarar ca 59 m³sk/ha.
Av trädslagen har tall 7% av virkesförrådet medan gran har 48 % och lövträd har 45%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 8,6 m³sk per hektar och
den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 36 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson mars 2019.

Åker och betesmark

Ca 5 ha betesmark. Inga stödrätter följer fastigheten. Marken används betas idag av får. Inget skriftligt avtal är upprättat.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper eller höga naturvärden.
Fastigheten berörs enligt Se Sverige av Fyra registrerade Fornlämningar: Garpenberg RAÄ: 513 (Stationsområde), RAÄ: 515 (Färdväg), RAÄ: 516 (Uppfodringsanläggning) och RAÄ 328:1 (Bytomt/gårdstomt)

Jakt

Ingår i Garpenbergs Älgskötselområde. Möjlighet till en kalv vid enskild jakt. Jakten ej utarrenderad.

Rättsförhållande

Fastighet

HEDEMORA PERSBO 5:14

Ägare

Leif Öster 1/2
Cecilia Wåhlin Öster 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,8 ha
Inägomark 5,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 13,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 80 000 kr
Åkermark 34 000 kr
Betesmark 53 000 kr
Summa: 167 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 155 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning