Råhällan

Skogsfastighet om drygt 80 ha mark i ett skifte. Ca 12 500 skogskubikmeter.
Areal: 82 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2019
Obebyggd skogsfastighet belägen i Råhällan ca 20 km norr om Gävle . Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 63,9 ha och ligger väl samlad i anslutning till allmän väg. Virkesförrådet uppskattas till ca 12 500 m³sk. Större delen av skogsmarken består av äldre skog, ca 9 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Fastigheten ingår för närvarande i jaktklubb.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Jhonas Danrud år 2018. Jhonas Danrud har i oktober 2019 besökt fastigheten i fält och uppdaterat skogsbruksplanen med utförda åtgärder och tillväxt. Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 63,9 ha och ligger väl samlad med närhet till allmän väg. Virkesförrådet bedöms uppgå till 12 569 m³sk vilket ger medelförråd om 197 m³sk/ha. Större delen av skogsmarken består av äldre skog, ca 9 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 33 % samt löv 6 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerberg-Norrtjärns jaktklubb som jagar på ca 1 200 ha mark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela området. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Vid älgjakten 2019 var tilldelningen 1 tjur + avlysningsjakt på hondjur och kalv. Jakträtten är tillgänglig för ny ägare vid tillträdet.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Avverkningsrätt

Trafikverket äger kraftledningen som angränsar mot avdelning 26 & 27 enligt skogskartan. På denna fastighet så har Trafikverket stämplat och märkt ut 69 m³sk skog utmed ledningsgatan. Avverkning kommer att ske under år 2020 Träden är märkta med blå färg. Ersättning för detta är utbetald och tillfaller säljaren.

Lantmäteriförrättning

Det pågår en lantmäteriförrättning där byggnader och 2 markområden tillhörande Gävle Norrtjärn 1:7 överförs till annan fastighet. Dessa 2 områden ingår inte i denna försäljning och är markerade med röd färg på bifogad fastighetskarta. Lantmäteriförrättningen beräknas vara avslutad under november. Alla uppgifter i detta prospekt gällande arealer och virkesförråd osv är justerade med hänsyn till att dessa 2 områden ej ingår.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Norrtjärn 1:7

Ägare

Bror Nylund 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,9 ha
Myr/kärr/mosse 15,7 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 82,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018

Inteckningar

Det finns två pantbrev uttaget på fastigheten med ett belopp om totalt 240 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Senast inkomna fastigheter till försäljning