Säby

Obebyggd skogsfastighet, välskött med bra vägar och jakt 5 km väster Ulricehamn.
Areal: 238 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 23 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2019
Nu ges tillfälle att förvärva en välskött skogsfastighet utan byggnader, belägen 5 km väster om Ulricehamn. Trevliga marker i ett större sammanhängande skifte om 203 ha och ett utskifte om 35 ha. Grandominerade marker där huvuddelen av skogen är i tillväxtfas med yngre och medelålders bestånd med god tillväxt. Fastigheten har en totalareal om 238 ha varav 210 ha produktiv skogsmark. Total virkesvolym är 34 100 m³sk och medelboniteten är beräknad till 8,5 m³sk per år. Ett väl utbyggt vägsystem ger god tillgänglighet till markerna för såväl skoglig skötsel som jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har under senare år förvaltats av SUSAB (skogsutveckling Syd AB). På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad och ajourhållen av SUSAB. Presenterade uppgifter ur skogsbruksplanen avser aktuella förhållande vid försäljningstidpunkten. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskartor bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 210 ha med ett beräknat virkesförråd om
34 137 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 62 %, tall 25 % samt löv 13 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastigheten är välskött genom ett aktivt förvaltande där skogliga åtgärder ligger väl i fas avseende röjnings- och gallringsåtgärder. Närmaste åtgärdsbehov är markberedning och plantering på ca 4 ha kalmark på det norra skiftet. Gallringsbestånden på det södra skiftet är förröjda inför kommande gallringsåtgärder.

Grothögar som är belägna vid bilväg vid bestånd 91 tillfaller köparen. På fastigheten finns i dagsläget inga barkborreskador förutom enstaka träd.

Under senare år har skogsmarkskalkning utförts på drygt 100 ha av marken på det stora skiftet.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt är utarrenderad genom två arrendeavtal där innevarande arrendeperiod för båda avtalen löper ut 2020-06-30. Avtalad uppsägningstid är 6 månader.

På det norra huvudskiftet vid Tolkabro finns ett 5-årigt arrendeavtal och på det södra utskiftet vid Rydet finns ett 2-årigt avtal. Den utrustning som är förknippad med jakten i form av jakttorn, jaktkojor, åtlar mm tillhör jaktarrendatorerna och ingår ej i försäljningen.

Arrendeintäkt avseende jakten är f.n. 31 768 kr inkl moms. Avgift för innevarande arrendeperiod tillfaller säljaren i sin helhet.

Vägar

Norra skiftet
Avseende vägar på det stora skogsskiftet utgörs dessa i huvudsak av egna skogsbilvägar. Väg från Bredaslätt upp till Storskogen är gemensam med ytterligare en fastighet. Del av framfartsvägarna ingår i Tolkabro vägsamfällighet med en andel om 11,7 %. Årlig utdebitering är för närvarande 1 170 kr. Under senare år har två nya skogsvägar byggts som en förlängning av tidigare vägsystem, vilket idag ger ett vägnät som ger bra åtkomst till markerna.

Södra skiftet
Avseende framfartsvägen till det södra skiftet har fastigheten andel om 9,7 andelar i vägsamfällighet Komskälet-Rydet. Vägsamfälligheten slutar vid sista huset vid Rydet och resterande vägsträcka in på skiftet utgörs av egen skogsbilväg. Årlig utdebitering är för närvarande 1 940 kr.

Telemaster

På fastigheten finns ett avtal om anläggningsarrende avseende telemast och teknikbod där nuvarande arrendeperiod sträcker sig till 2027-03-31. Aktuell årlig arrendeintäkt är 11 711 kr. Masten är belägen i bestånd 77 på skogskartan. Arrendeintäkt avseende innevarande arrendeår tillfaller säljaren i sin helhet.

På fastigheten finns ytterligare en telemast belägen vid bestånd 98. Befintligt arrendeavtal på denna mast löper t.o.m. 2021-12-31. En engångsersättning för innevarande arrendeperiod har utbetalats till tidigare ägare och köparen erhåller således arrendeintäkt först vid nästa arrendeperiod.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Säby 2:24

Ägare

Magnus Barnekow 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 237,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 209,8 ha
Myr/kärr/mosse 6,2 ha
Övrigmark 19,1 ha
Åkermark 2,8 ha
Summa: 237,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 11 014 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Betesmark 33 000 kr
Summa: 11 068 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns tre uttagna penninginteckningar om totalt 5 300 000 kr. Säljaren löser befintliga lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Säby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning