Sika skog

Ett välarronderat skifte med 8 900 m3sk. Trevliga jaktmarker, obebyggd.
Areal: 52 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2019
Sika skog är belägen 4 km fågelvägen söder om Norrtälje. Fastigheten är obebyggd, och omfattar cirka 52 ha i ett skifte, varav drygt 50 ha utgör bördig skogsmark med ett totalt virkesförråd om 8 900 m3sk med tyngdpunkt i växtliga gallringsskogar. Markerna ger också tillfällen till jakt- och naturupplevelser där jakträtten disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen. På fastigheten finns också möjligheter att finna trevliga boplatser. Fastigheten Sika skog, som utgör del av Norrtälje Sika 4:17, är under fastighetsbildning och bedöms kunna tillträdas under första kvartalet 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (27)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har i maj 2019 upprättats via Foran Forest AB.

Enligt skogsbruksplanen beräknas virkesförrådet inför tillväxtsäsongen 2019 till cirka 8 900 m3sk fördelade på 50,5 ha produktiv skogsmark, vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 176 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen anges till 40 % tall, 50 % gran och 10 % löv. Medelboniteten beräknas till goda 7,7 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till cirka 410 m3sk per år, vilket motsvarar en tillväxt om ca 4,6 % relativt aktuellt virkesförråd.

Efter den storm som drog in över Roslagen i vintras finns för närvarande omkring 200 m3sk vindfällen på fastigheten. De volymerna är under upparbetning och bortforslas inom kort från skogen. Vindfällena ingår inte i skogsbruksplanens beräknade virkesförråd.

Sika skog är omgärdad av vägar vilka medför bra tillgänglighet till skogen från flera håll och underlättar därmed åtgärder för både skogsbruket och jakten på fastigheten.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Sika skog ger möjligheter till spännande jaktupplevelser och jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Vilttillgången utgörs främst av älg, rådjur, vildsvin och småvilt, men även kron- och dovvilt förekommer sporadiskt i området.

Övrigt

Sika skog är under fastighetsbildning och kommer antingen via avstyckning eller fastighetsreglering att avskiljas från nuvarande fastigheten Norrtälje Sika 4:17. Lantmäteriets fastighetsbildningskostnad kommer att delas lika mellan säljare och köpare.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Sika 4:17, del av

Ägare

Lennart Norling 1/2
Tine Norling 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,5 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 52,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten kommer sannolikt att få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), men taxeringsvärde saknas för närvarande för Sika skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Sika skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning