Siljansnäs

Tillväxtfastighet om 65 hektar produktiv skogsmark.
Areal: 81 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2018
Från Hästskovägen till Långsmyran. Tillväxtfastighet fördelad på ett flertal olika skiften. Total areal om 81 hektar varav produktiv skogsmark är 65 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns ett skifte om ca en hektar med inägomark.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelad på tio olika områden och har en relativt god åtkomst till väg.

Skogsinventeringen har utförts av Karin Byström vid Skogsstyrelsen i januari 2014. Materialet har därefter överförts till pc-skog format och tillväxtberäknats med fem års teoretisk tillväxt. Ajourföring genom fältbesök har utförts av Back Albert Johansson sommaren 2018.

Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om ca 65 hektar med ett bedömt virkesförråd om 6 854 m³sk. Mer än 90 % av arealen har skog som är yngre än 50 år och den löpande tillväxten beräknas till 361 m³sk per år. Medelboniteten är bedömd till 5,1 m³sk per ha och år. Se vidare i de bifogade sammanställningarna, avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Nyckelbiotoper

Det finns inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i fyra viltvårdsområden, Björkens, Fårberg, Almo-Råbäck samt Getberg. Dessutom möjlighet till jakt inom Alviks jaktklubb och Slogmyrans jaktklubb.

Rättsförhållande

Fastighet

LEKSAND ALVIK 90:1

Ägare

Anders Doverskog 1/2
Magnus Doverskog 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,4 ha
Skogsimpediment 14,1 ha
Åkermark 1,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 81,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har ett icke uppdaterat taxeringsvärde på grund av fastighetsbildning, därför redovisas inte värdet här.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 700 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Siljansnäs och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning