Simtuna-Tibble

Nordväst om Enköping med 34 ha skogsmark och 8 ha åkermark samt 3 165 m3sk.
Areal: 43 ha
Kommun: Enköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 9/4 2019
Nu ges möjlighet att förvärva två skiften av fastigheten Enköping Simtuna-Tibble 2:1 bestående av åker- och skogsmark. Det norra skiftet är på ca 1,8 ha och det södra är ett sammanhängande skifte på ca 41,7 ha. Objektet är beläget ca 25 km nordväst om Enköping och består av 34,5 ha skogsmark och 8,7 ha åkermark. Ett bra tillfälle att skaffa tillskottsmark eller för dig som vill köpa en egen fastighet för skogsbruk och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken uppgår till 8,76 ha på objektet enligt blockarealen och ligger samlat i östra delen på det södra skiftet. Åkermarken är utarrenderad till år 2020. Arrendet löper på fem år och är uppsagt. Åkermarken ligger lättillgängligt med väg fram till åkerkanten. Stödrätter finns för hela åkerarealen och är uthyrda till arrendatorn.

Skogsmark

För objektet finns en skogsbruksplan som är upprättad i januari 2019 av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplanen är arealen produktiv skogsmark 34,5 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 3 165 m3sk. Detta ger ett medeltal på 92 m3sk per ha. Medelboniteten är bedömd till 6,8 m3sk per ha och år. Trädslagsblandningen är tall 14 %, gran 56 %, löv 5 % och björk 25 %. Avverkningsförslaget under planperioden är 855 m3sk varav föryngringsavverkning 462 m3sk och gallring 393 m3sk. Andel skog yngre än 20 år på objektet är 16 % av arealen. Andelen skog i huggningsklasserna G2-S3 är 20 %. Stor del av skogsarealen är i huggningsklasserna R2 och G1, 70 %. För mer info om skogen se bifogad skogsbruksplan eller kontakta ansvarig mäklare.

Nyckelbiotoper

Det finns inga kända nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på objektet är upplåten muntligen. Eventuella jaktanordningar och jakttillbehör på fastigheten tillhör jakträttsinhavaren och är dennes egendom.

Lantmäteriförrättningen

Det salubjudna objektet avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering intill närliggande fastighet eller genom avstyckning. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Enköping Simtuna-Tibble 2:1, del av

Ägare

Magnus Lundin 1/2
Helena Lundin 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,5 ha
Impediment 0,4 ha
Inägomark 8,4 ha
Summa: 43,3 ha

Taxeringsvärde

För information om fastighetens taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 2 129 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Mathias Fröstad
Lantmästare
08-678 40 82
070-625 98 88

Jag är intresserad av fastigheten Simtuna-Tibble och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning